Meerjarenplan - Samenwerken en netwerken

Image

Samenwerken en netwerken

'Samenwerken en netwerken' is een van de vijf praktijkgerichte doelstellingen uit ons meerjarenplan 2021-2025.

Wat is ons doel?

 • Professionals en organisaties krijgen de nodige ondersteuning om effectief te kunnen samenwerken aan een inclusieve samenleving waar de grondrechten van mensen in kwetsbare posities worden gerealiseerd.
 • Dienst-, hulp- en zorgverlening over verschillende sectoren en beleidsdomeinen heen zijn op elkaar afgestemd, zodat ze mensen in kwetsbare posities effectief ondersteunen.

Hoe gaan we dat nastreven? Hieronder vind je een overzicht van de acties.

Terug naar het overzicht van alle doelstellingen van het meerjarenplan

Sterk sociaal werk in de eerstelijnszone

Integrale zorg is het centrale concept van de eerstelijnszones. Sociaal werk kan daar een essentiële bijdrage toe leveren. Nochtans staat het sociaal werk in de eerste lijn onder druk. 

SAM wil de principes van sociaal werk concreet vertalen naar de context van de eerstelijnszones.

 • We gaan hierover in gesprek met het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) en brengen alle stakeholders samen.
 • In samenspraak met VIVEL en de GBO-stuurgroep zoomen we vervolgens in op enkele eerstelijnszones: daar brengen we goede praktijken in beeld, we identificeren wat werkt en wat wringt, en we formuleren aandachtspunten om sterk sociaal werk mogelijk te maken. 

STEK: sterke zet tegen onderbescherming

Alle mensen hebben recht op sociale bescherming. Maar duizenden mensen doen hun rechten niet gelden. Onderbescherming is een grote uitdaging voor het sociaal werkveld. Het concept van De STEK wil daar een antwoord op bieden: een lokaal samenwerkingsverband waarin sociaal werkers van verschillende discipline samenwerken. 

 • We ondersteunen de komende jaren de realisatie van STEKken in Vlaanderen.
 • We gaan het model ook verfijnen en verrijken, om uiteindelijk tot een praktische handleiding te komen.

Gedetineerden

Gedetineerden behouden juridisch gezien al hun rechten behalve het recht op vrijheid. Maar het realiseren van die grondrechten is niet vanzelfsprekend. Bovendien komt een grote groep gedetineerden uit een structurele situatie van onderbescherming.

 • SAM ondersteunt de CAW-medewerkers in de penitentiaire instellingen. We organiseren ook opleidingen voor de hulp- en dienstverleners van de verschillende diensten die ‘binnen de muren’ samenwerken.
 • We werken mee aan het Vlaams beleid voor de hulp- en dienstverlening voor gedetineerden, en leveren beleidsadvies aan federale parlementsleden.

Thuisloosheid beëindigen

Een thuis hebben is een mensenrecht. Veel sociale professionals werken aan het beëindigen van thuisloosheid: CAW’s, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Voor hen bieden we informatie, advies en maatwerk.

 • Om thuisloosheid te voorkomen en bestrijden is samenwerking noodzakelijk. Daarom ondersteunen we de (boven)lokale netwerken tegen thuisloosheid.
 • We signaleren knelpunten bij het Vlaamse beleid en werken mee aan constructieve oplossingen. We streven er mee naar dat het beleid (Vlaams actieplan thuisloosheid) zo juist mogelijk wordt uitgevoerd op het terrein.

Impactgedreven handelen en impactevaluatie in sterk sociaal werk

Hoe werk je impactgedreven? En hoe kan die impact een groter draagvlak opleveren voor sociaal werk? SAM wil meewerken aan een zinvolle plannings- en evaluatiecultuur in het sociaal werk, en gaat praktijkwerkers en hun organisaties daarin versterken.

SAM is partner in een onderzoekstraject, naast academici van UAntwerpen en KULeuven. We doen aan visie- en conceptverheldering, organiseren kennisdeling in een lerend netwerk, en begeleiden een aantal sociaal werkpraktijken in actiegericht onderzoek.

Onlinehulp

Online en blended dienstverlening, hulp en zorg vinden steeds meer ingang. Dat brengt voor sociale professionals ook nieuwe leervragen mee. SAM speelt daarop in met opleidingen en kennisdelingskanalen.

Er is veel nood aan leren en uitwisselen:

 • Over goede praktijken, methodieken, veilige digitale toepassingen.
 • Over ethisch verantwoord handelen: hoe ga je ethisch om met digitalisering: wat met beroepsgeheim, privacy, gegevensdeling en omgaan met verontrusting?
 • En over digitale uitsluiting, de breuklijn die voor sociale professionals niet te negeren is. Ze valt meestal samen met sociale uitsluiting of versterkt ze. Ook daarover is kennis en kunde noodzakelijk.

SAM beheert de website www.onlinehulp-vlaanderen.be, die kennis over onlinehulp ontsluit. Ze is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Netwerk Online Hulp Vlaanderen en het Steunpunt Geestelijke Gezondheid, met wie SAM ook samen verdere projectvoorstellen uitwerkt.

Met Onlinehulp Vlaanderen bouwen  ook een appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid. Het wordt een platform met toegankelijke, betrouwbare en privacyveilige apps rond welzijn en geestelijke gezondheid. De appstore is bestemd voor hulpverleners, maar ook voor burgers die zelf aan hun gezondheid en welzijn willen werken.

We spelen een faciliterende rol bij de invoering van onlinehulptools in verschillende sectoren binnen sociaal werk en welzijn. 

Bij het Vlaams beleid blijft SAM ook de adviezen ondersteunen die het werkveld in 2019 formuleerde. Die gaan over het stimuleren van kwaliteitsvolle onlinehulp en blended hulp, het juridisch, ethisch en deontologisch kader dat daarbij nodig is, de nood aan praktijkgericht onderzoek en aan de verspreiding van goede methodieken, de nood aan visievorming, afstemming en samenwerking, en het tegengaan van digitale uitsluiting.

(Foto: Unsplash)

Terug naar het overzicht van alle doelstellingen van het meerjarenplan