Beroepsethiek, beroepsgeheim en discretie

Toegankelijkheid

Slaat de vertwijfeling bij jou soms toe?

Wie werkt met mensen wordt geconfronteerd met ethische vraagstukken. Ook al is je opdracht helder, geeft je decreet of wet je houvast, begrijp je de missie en visie van je dienst, heb je een deontologische code, een procedure schade integriteit… Af en toe loop je vast in een discussie met je collega’s: hoe doe ik in deze specifieke praktijksituatie recht en aan wie?

Want je wil niet alleen je job goed doen, je wil ook vanuit moreel opzicht goed doen:

  • Neem ik een te rechtvaardigen beslissing?
  • Krijg ik de beslissing helder uitgelegd aan mijn team en aan mijn cliënt? 
  • Kan ik met argumenten onderbouwen wat ik doe en waarom ik het zo doe? 
  • Hou ik voldoende rekening met de belanghebbenden in de casus? 
  • En, niet onbelangrijk, is het wettelijk wat ik doe? 

Zeker in tijden waarin gegevensdeling over cliëntsituaties het nieuwe normaal lijkt, kan bij zulke vragen de vertwijfeling toeslaan. 

Kan je hiermee terecht bij SAM?

Zeer zeker. Bij SAM kunnen we je op verschillende manieren bijstaan. Aan jou om uit te maken wat jou versterkt om je opdracht waar te maken.

1. Helpdesk. We denken constructief bevragend met je mee

Op de helpdesk beroepsgeheim@samvzw.be stel je als sociale professional per e-mail vragen over beroepsethiek. Laat je niet misleiden door de term 'beroepsgeheim': ook met vragen over discretieplicht, beroepsethiek, verontrusting, enz. kan je er terecht. We maken overwegingen, geven informatie en stellen vragen om je op weg te helpen bij het ontwarren van je ethische knoop.  Raak je er toch niet helemaal uit? Neem dan gerust nogmaals contact op.

2. We bieden leeraanbod op maat

Op vraag van je team of organisatie maken we een leeraanbod op maat en komen we ter plekke. Jullie zorgen voor de omkadering, wij voor de inhoud.

3. We organiseren opleidingen en studiedagen

  • We organiseren opleidingen over beroepsethiek, waar je ook iets opsteekt van deelnemers uit andere organisaties of sectoren.  
  • SAM werkt elk jaar mee aan een studiedag voor praktijkwerkers over een actueel thema in verband met beroepsethiek. De studiedag (in samenwerking met Sociaal.Net) kadert in de beleidslijn ‘Werken in en met vertrouwen’ van Sterk Sociaal Werk. Kwamen onder meer al aan bod: ‘Evoluties in het beroepsgeheim’, ‘Schuldig hulpverzuim’, ‘Ethiek werkt’, ‘Belang van een deontologische code’ en ‘Werken in vertrouwen’.
  • SAM neemt deel aan panelgesprekken en verzorgt lezingen over de genoemde thema’s en op maat van praktijkwerkers.

4. Toegankelijke publicaties

5. Positief beïnvloeden

We ondervinden dat er een kloof gaapt tussen concepten die vanuit het beleid komen, en de haalbaarheid ervan op de werkvloer.  SAM luistert goed naar praktijkwerkers in het sociaal werkveld om hun vragen op dit vlak te kunnen verwoorden. Vanuit die contacten vertaalt SAM bekommernissen, lacunes en knopen naar beleidsmakers. Op die manier proberen we het beleid positief te beïnvloeden.