Lokaal sociaal beleid

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die lokale besturen, sociale organisaties  ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs. 

mensen in wachtzaal

Foto Layla Aerts

Waarover gaat het?

Het decreet lokaal sociaal beleid focust op de aanpak van onderbescherming en zet in op vermaatschappelijking.

Onderbescherming

Alle mensen hebben recht op sociale bescherming. Maar duizenden mensen doen hun rechten niet gelden:

 • door een te complexe regelgeving
 • door slechte ervaringen met instanties,
 • uit schaamte

Daarom moet de hulp- en dienstverlening meer proactief worden. Sociale bescherming garandeert aan burgers een leven in menselijke waardigheid. Het OCMW, het CAW, maar ook de ziekenfondsen, VDAB en andere diensten hebben als opdracht: mensen helpen bij het realiseren van hun sociale grondrechten.

Toch slagen nog heel wat mensen er niet in hun grondrechten uit te putten. Zij zijn onderbeschermd. De oplossing hiervoor is proactief handelen.  Dat betekent dat de overheid en de hulp- en dienstverleningsinstanties zelf het initiatief nemen om rechthebbenden te bereiken, te informeren en hulp te bieden. 

Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

In de aanpak van onderbescherming verwacht de Vlaamse overheid dat in elke gemeente een geïntegreerd breed onthaal wordt gerealiseerd. Dat is een doorgedreven samenwerking van het OCMW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de dienst maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Op korte termijn moeten alle steden en gemeenten een geïntegreerd breed onthaal organiseren.

Wat is vermaatschappelijking?

Vermaatschappelijking verwijst naar het streven om:

 • kwetsbare doelgroepen een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen
 • hen daarbij waar nodig te ondersteunen
 • en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

De visie van SAM

SAM erkent het uitgangspunt van het decreet lokaal sociaal beleid : burgers moeten maximaal toegang hebben tot de sociale grondrechten. Maatschappelijke dienstverlening wordt dicht bij de burger vormgegeven: het lokaal bestuur heeft daarin cruciale een rol te spelen.  Maar sociale grondrechten mogen niet afhankelijk zijn van de woonplaats van de burger. Daarom moeten ze vorm krijgen op een Vlaams of federaal niveau.

SAM staat achter de idealen van vermaatschappelijking, nabijheid, inclusief burgerschap en warme solidariteit. Maar die idealen realiseren is niet evident. 

Van het werkveld krijgen we signalen dat steeds meer mensen te maken hebben met complexe problematieken. Meer dan de sociale professionals zelf goed kunnen afhandelen. Ze moeten een beroep doen op de netwerken van mensen in een kwetsbare positie, die echter niet genoeg draagkracht hebben.

Wat doet SAM?

Lokaal sociaal beleid is een bij uitstek integraal beleid, waar bijgevolg veel verschillende thema’s met elkaar in verbinding staan.

SAM ondersteunt praktijkwerkers, organisaties en beleid onder andere in de volgende domeinen:

 • participerend werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities
 • samenwerken in (lokale) netwerken
 • werken met netwerken van burgers
 • inzetten op proactief en outreachend handelen
 • de vormgeving van het geïntegreerd breed onthaal
 • de uitrol en verdieping van het model De STEK 
 • aanpakken van de voorwaardelijkheid van rechten 

We verwijzen hier ook naar de andere thema’s zoals schuldhulpverlening, thuisloosheid en wonen, handicap, samenlevingsopbouw

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Danny Lescrauwaet

Danny Lescrauwaet

+32 492 73 54 28
Thuisloosheid Wonen
Klaas Poppe

Klaas Poppe

+32 492 97 52 87
Sociaal werk en duurzaamheid Wonen
Lifa Ouald Chaib

Lifa Ouald Chaib

+32 475 34 36 48
Geïntegreerd Breed Onthaal
Sanghmitra Bhutani

Sanghmitra Bhutani

+32 0490 57 96 24
De STEK