Lokaal sociaal beleid

Sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs…: alle inwoners van een gemeente moeten toegang hebben tot deze sociale grondrechten. Het decreet lokaal sociaal beleid erkent de cruciale rol van de lokale besturen daarin. Vermaatschappelijking is een sleutelbegrip.

mensen in wachtzaal

Foto Layla Aerts

Waarover gaat het?

Het decreet lokaal sociaal beleid heeft als doelstelling onderbescherming tegen te gaan en elke burger maximaal toegang te geven tot zijn sociale grondrechten. Het decreet legt de regie van dat beleid bij het lokaal bestuur. SAM focust zich vooral op twee pijlers: vermaatschappelijking en de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal.

Wat is vermaatschappelijking?

Vermaatschappelijking verwijst naar het streven om:

 • kwetsbare doelgroepen een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen
 • hen daarbij waar nodig te ondersteunen
 • en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

Tot die doelgroepen horen onder meer mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven.

Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Het geïntegreerd breed onthaal is verankerd in het decreet lokaal sociaal beleid. De Vlaamse overheid verwacht een doorgedreven samenwerking tussen het OCMW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de dienst maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Op korte termijn moeten alle steden en gemeenten een geïntegreerd breed onthaal organiseren.

Het geïntegreerd breed onthaal heeft als doelstellingen:

 • onderbescherming tegengaan
 • streven naar een toegankelijke hulp- en dienstverlening

Dat samenwerkingsverband werkt volgens vijf principes:

 1. neutraal, bekend, herkenbaar en zichtbaar zijn voor de burger
 2. generalistisch werken met specialisaties binnen handbereik
 3. outreachend handelen naar kwetsbare doelgroepen
 4. continuïteit bieden in de hulp- en dienstverlening
 5. participatief en krachtgericht werken in de hulp- en dienstverlening

De visie van SAM

SAM erkent het uitgangspunt van het decreet lokaal sociaal beleid : burgers moeten maximaal toegang hebben tot de sociale grondrechten. Maatschappelijke dienstverlening wordt dicht bij de burger vormgegeven: het lokaal bestuur heeft daarin cruciale een rol te spelen.  Maar sociale grondrechten mogen niet afhankelijk zijn van de woonplaats van de burger. Daarom moeten ze vorm krijgen op een Vlaams of federaal niveau.

SAM staat achter de idealen van vermaatschappelijking:nabijheid, participatie en warme solidariteit.

Maar van sociaal werkers horen wij ook andere signalen. Zij krijgen steeds meer te maken met mensen met complexe problematieken, meer dan zij goed kunnen afhandelen. Ze moeten een beroep doen op de netwerken van mensen in een kwetsbare positie, die echter niet genoeg draagkracht hebben.

Wat doet SAM?

Lokaal sociaal beleid is een bij uitstek integraal beleid, waar bijgevolg veel verschillende thema’s met elkaar in verbinding staan.

SAM ondersteunt praktijkwerkers, organisaties en beleid onder andere in de volgende domeinen:

 • alternatieve woonvormen
 • ontwikkelen van strategieën tegen dak- en thuisloosheid
 • participerend werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities
 • samenwerken in (lokale) netwerken
 • werken met netwerken van burgers
 • inzetten op proactief en outreachend handelen
 • de vormgeving van het geïntegreerd breed onthaal
Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Danny Lescrauwaet

Danny Lescrauwaet

+32 492 73 54 28
Thuisloosheid
Erik Castermans

Erik Castermans

+32 487 38 83 55
Outreach Straathoekwerk
Klaas Poppe

Klaas Poppe

+32 492 97 52 87
Ondersteuning sector Samenlevingsopbouw, thema wonen
Lifa Ouald Chaib

Lifa Ouald Chaib

+32 475 34 36 48
Geïntegreerd Breed Onthaal
Steven Rommel

Steven Rommel

+32 491 34 41 15
De Stek Onderzoek en ontwikkeling sector Samenlevingsopbouw