Thema's

Thema's
Filters
Tags
Thema's

Armoede

Sociale bescherming
Sociale inclusie
Toegankelijkheid

Beroepsethiek, beroepsgeheim en discretie

Wie werkt met mensen wordt geconfronteerd met ethische vraagstukken. Bij SAM kunnen we je op verschillende manieren bijstaan bij vragen over beroepsethiek, beroepsgeheim en discretie.
Toegankelijkheid

Budget en schulden

SAM ondersteunt sociale professionals om budget- en schuldenproblemen sneller te detecteren en aan te pakken. Voor beleidsadvies gaan we in dialoog met alle betrokken partijen. We pleiten ervoor om problematische schulden structureel aan te pakken.
Sociale bescherming

Detentie en herstelgericht werken

Hulp- en dienstverlening in gevangenissen heeft als doel 'detentieschade' te beperken, en gedetineerden bij te staan in de aanloop naar vrijlating. SAM ondersteunt de praktijkwerkers en draagt bij aan beleidsvorming.
Sociale inclusie
Toegankelijkheid

Emotionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je je cliënten op een gepast niveau benadert? Zonder hen te overschatten of onderschatten? 'Emotionele ontwikkeling' is een sleutelbegrip.
Handicap
Sociale inclusie

Jeugd- en kinderrechten voor praktijkwerkers

SAM geeft antwoord op vragen van praktijkwerkers over de rechten van kinderen en jongeren in de jeugdhulp.
Jongeren
Sociale bescherming

Onlinehulp

SAM helpt je om informatie- en communicatietechnologie (ICT) geïnformeerd, deskundig en kritisch te gebruiken in contact met je doelgroepen. We ondersteunen zowel sociale professionals als organisaties en beleidsmakers.
Toegankelijkheid

Opbouwwerk

Het opbouwwerk staat steeds aan de kant van mensen die het moeilijk hebben. SAM ondersteunt opbouwwerkers en de werking van de SAAMO.
De STEK
Sociale inclusie

Outreachend werken

Sociale professionals gaan buiten de muren van de organisatie werken, in de leefwereld van mensen. Werk je outreachend of wil je daarmee starten? SAM ondersteunt je.
Toegankelijkheid

Politisering

Als sociale professional sta je in direct contact met je doelgroep, en vangt dus veel maatschappelijke signalen op. Dat maakt van jou een expert en belangrijke partner om de situatie van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie structureel te verbeteren.
Sociale inclusie
Verkiezingen

Sterk Sociaal Werk

Als steunpunt voor sociale professionals is SAM is op veel terreinen actief. We raken zo aan alle maatschappelijke uitdagingen uit het Vlaams Actieplan Sterk Sociaal Werk. Lees hier hoe wij ons engageren.
Actieplan Sterk Sociaal Werk
Samenwerken

Straathoekwerk

Straathoekwerk richt zich op de mensen die in de meest kwetsbare positie zitten of riskeren om daarin terecht te komen. SAM ondersteunt en coacht straathoekwerkers, hun coördinatoren, teams en werkgevers.
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van sociale hulp- en dienstverlening

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die lokale besturen, sociale organisaties … ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten.
Eerste lijn
GBO samenwerkingsverband
Samenwerken
Toegankelijkheid

Voorwaardelijkheid van rechten

Het 'voor wat hoort wat’-principe is steeds meer aanwezig in ons sociaal beleid. Steeds meer kiezers en politici vinden: wie een menswaardig bestaan wil leiden, moet dat verdienen. Het sociaal werk kan dit thema politiseren (publiek maken)
Sociale bescherming

Vrijheidsbeperkende maatregelen

‘Vrijheidsbeperkende maatregelen’ (VBM) zijn alle maatregelen die de bewegingsvrijheid, van contact met de buitenwereld of van keuzevrijheid van een zorggebruiker inhouden.
Handicap
Jongeren
Sociale bescherming

Werk

Als sociale professional versterk je de positie van maatschappelijk kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. SAM werkt mee aan het Sterk Werk project van SAAMO en ondersteunt de casemanagers zorg binnen het Werk-Zorgdecreet.
Sociale inclusie

Wonen en thuisloosheid

In Vlaanderen woedt een wooncrisis. Bovendien zijn duizenden mensen dak- of thuisloos. Er is ook veel verborgen thuisloosheid.
Sociale bescherming