Mensen met een handicap

beschutte werkplaats

We vertrekken van een aantal vaststellingen.

Niet elke handicap is zichtbaar. Een verstandelijke beperking, een niet-aangeboren hersenletsel of een autismespectrumstoornis worden soms niet of te laat (h)erkend.
Daardoor blijft aangepaste ondersteuning uit. Deze mensen komen vaak in contact met verschillende sectoren van hulpverlening met een combinatie van problemen, bijvoorbeeld verslaving, schulden, uitval op school ..., met een andere vraag dan over handicap.

In veel domeinen en sectoren zijn organisaties en medewerkers nog onvoldoende vertrouwd met de specifieke noden van deze mensen met een handicap. Er is ook een grijze zone: mensen met een vermoedelijke handicap, die echter niet (h)erkend wordt, functioneren moeilijker in de samenleving.

Foto: Beschutte werkplaats ‘Werk en leven’, foto Layla Aerts.

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt organisaties en sociale professionals. Zodat ze signalen van een vermoeden van handicap tijdig herkennen en begeleiding en ondersteuning op maat bieden.

We stimuleren de samenwerking tussen sectoren, zodat de continuïteit van de zorg verzekerd wordt. 

We zetten samen met het werkveld projecten en leeractiviteiten op over diverse thema's en doelgroepen. 

 

Ons aanbod in 2020

Jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen

In verschillende sectoren gaan praktijkwerkers om met jongeren met een verstandelijke beperking -- en met bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen.
SAM heeft in 2020 in andere werkingen specifiek aandacht voor deze jongeren, bijvoorbeeld in Housing First.

De ondersteuning van de intersectorale kenniskringen door SAM wordt in 2020 afgebouwd. De taak wordt overgenomen door andere partners.
Lees meer over de veranderingen bij SAM


Emotionele ontwikkeling

Lees meer op de themapagina Emotionele ontwikkeling

Ook op de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling wordt in 2020 een verminderde inzet gepland. SAM blijft wel volop inzetten op vorming. Het faciliteren en ondersteunen van het SEO-netwerk wordt afgebouwd.

Om mensen met een handicap op maat te ondersteunen, is het belangrijk om eerst hun emotionele ontwikkelingsniveau goed in te schatten. De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) helpt daarbij. SEN-SEO is een expertisenetwerk voor emotionele ontwikkeling. Het doet aan onderzoek, uitwisseling, methodiekontwikkeling en organiseert vormingsactiviteiten. Het doel is professionals uit diverse sectoren in staat te stellen het SEO-kader toe te passen in hun eigen werk, ook ruimer dan alleen in de context van handicap.

 

De werking van SAM rond de vier onderstaande thema's wordt in 2020 afgebouwd:

Omgaan met geld voor mensen met een beperking

SAM draagt bij aan de preventie van schulden van mensen met een beperking.

Niet-aangeboren hersenletsel

SAM bevordert mee de inclusieve ondersteuning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). We ondersteunen daarom projecten over de herkenning van en omgang met mensen met NAH. We ontwikkelden hersenletsels.be, waarop alle kennis over NAH gebundeld staat. 
We dragen ook bij aan de samenwerking tussen de actoren op het terrein.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

SAM coördineert een Vlaams project om organisaties en praktijkwerkers bewust en verantwoord te laten omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Middelengebruik

Mensen met een handicap komen steeds meer in aanraking met alcohol en andere drugs, en zijn kwetsbaar voor ernstige gevolgen. Dat is een complexe situatie, waarop de sector voor personen met een handicap noch de verslavingssector voorzien zijn. SAM verbindt mensen uit diverse sectoren om samen te werken en om kennis te ontwikkelen en te delen.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Ali Kazem Zadeh

Ali Kazem Zadeh

+32 473 25 63 95
Niet-aangeboren hersenletsel Persoonsvolgende financiering Regioverantwoordelijke handicap Antwerpen Vrijheidsbeperkende maatregelen
Cindy Stevelinck

Cindy Stevelinck

+32 473 75 83 31
Regioverantwoordelijke handicap Oost-Vlaanderen SEN-SEO