Politiserend werken in GBO-context

27 maart 2023

Verhalen uit de GBO-praktijk (2)

Politiserend werken. Dat thema stond dit jaar centraal op de trefdag van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) van de regio Scheldekracht. Politiserend werken is één van de vijf krachtlijnen van  Sterk Sociaal Werk en één van de functies van het samenwerkingsverband GBO.

Ervaringen van onrecht signaleren aan het beleid

De drie kernpartners van het samenwerkingsverband GBO zijn het OCMW, het CAW en het DMW. Elke dag opnieuw krijgen hun basiswerkers te maken met ‘ervaringen van onrecht’.

Als bevoorrechte getuigen zijn zij het best geplaatst om deze ervaringen van onrecht om te zetten naar signalen voor het beleid. Maar daar knelt het schoentje: vaak vinden de basiswerkers niet de juiste kanalen om te signaleren. En bovendien, enkel signaleren lijkt onvoldoende effect te hebben.

Hoe kunnen basiswerkers met hun signalen meer impact uitoefenen? Met die vraag gingen de aanwezigen tijdens de trefdag aan de slag.

Politiserend werken in de praktijk

Na een inleiding over onrecht door columniste Michelle Ginée en een theoretische onderbouwing van politisering door Elke Plovie van SAM, gingen de basiswerkers zelf aan de slag met concrete casussen. Bij elke ervaring van onrecht stelden ze zich in kleine groepjes 3 vragen:

  • Met welke concrete acties kan je dit onrecht aanpakken?
  • Welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om politiserend te kunnen werken?
  • Welke bijdrage kan het samenwerkingsverband GBO hierbij leveren?

 

Pijnpunten in het huidige sociaal beleid

Steeds dezelfde pijnpunten in het huidige beleid werden blootgelegd:

  • Toegankelijkheid: openingsuren, reactiesnelheid, contact tussen diensten onderling en snelle digitalisering
  • Wachttijden: op een woning, op hulp in de GGZ, op het verwerken van dossiers
  • Wonen: wachtlijsten voor betaalbare woningen

De conclusie van de deelnemers: deze tekortkomingen benadelen de cliënten en zorgen voor een langer lopende hulpvraag. Maar daarnaast leggen ze ook extra (werk)druk op de eerstelijnswerkers:

  • Er moeten voorschotten op leefloon betaald worden omdat de uitkeringen op zich laten wachten.
  • Langdurige wachttijden zorgen voor meer contactmomenten met cliënten, die steeds opnieuw gerustgesteld moeten worden.
  • Cliënten kunnen niet mee met de snelle digitalisering en vragen hiervoor steeds weer hulp aan hun vertrouwde maatschappelijk werker.
  • Enzovoort.

Die knelpunten zorgen voor spanning op de onderlinge samenwerking van de verschillende hulpverleningspartners.

 

Samen toewerken naar een brede hulpverlening

Ondanks die spanningen heerste er op de trefdag een positieve energie: de aanwezige basiswerkers bruisten van goesting om samen de pijnpunten aan te pakken. Er werd gebrainstormd, geconcretiseerd en genetwerkt.

Een mooie kans voor het samenwerkingsverband GBO. GBO Scheldekracht wil dit momentum niet verloren laten gaan en neemt de verzuchtingen, signalen, opdrachten voor  GBO en ideeën voor acties mee naar de nodige overlegmomenten. Met een aantal van de voorgestelde acties gaat GBO Scheldekracht bovendien concreet aan de slag. Daarover ongetwijfeld later meer.

Ook binnen SAM, steunpunt mens en samenleving, vangen we bovenstaande signalen op bij verschillende GBO-samenwerkingsverbanden via de GBO-community en tijdens diverse netwerkmomenten GBO in Vlaanderen. SAM gaat hiermee aan de slag door GBO-coördinatoren en leden van GBO-stuurgroepen samen te brengen met als doel zicht krijgen op alle signalen, de onderlinge uitwisseling te faciliteren en samen te bekijken wat de gewenste aanpak is.

 

Over het GBO 

Het Geïntegreerd Breed Onthaal is een samenwerkingsverband gerealiseerd vanuit het Sociaal Huis, onder regie van het lokaal bestuur. Partners zijn minstens OCMW, CAW en de DMW. SAM ondersteunt de samenwerkingsverbanden GBO met leren en kennisdeling.  

Lees meer over het GBO en de ondersteuning door SAM.