troostende handen

Vlaams platform vrijheidsbeperkende maatregelen

Het Vlaams platform vrijheidsbeperkende maatregelen is een lerend netwerk van professionals uit verschillende sectoren: VAPH-voorzieningen, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, onderwijs… Ook ICOBA, het kennis- en expertisecentrum rond agressie, neemt deel. Het platform telt bijna vijftig leden, vooral stafmedewerkers, teamverantwoordelijken en diensthoofden.

Het platform streeft naar meer bewustwording bij de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, en naar afbouw ervan.

Het principiële uitgangspunt is ‘nee, tenzij’. Is de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen toch onvermijdelijk, dan moeten ze correct, bewust en proportioneel gebruikt worden. Dit met het oog op de levenskwaliteit van de cliënten en op hun grondrechten. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen?

Vrijheid is een grondrecht, zoals ook opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar er zijn situaties waarin voorzieningen en organisaties genoodzaakt zijn om bij sommige cliënten toch vrijheidsbeperkende maatregelen te gebruiken, zoals fixatie en afzondering. Dat is het geval wanneer er ernstige schade wordt toegebracht of dreigt te worden toegebracht aan de fysieke of psychische integriteit van de cliënt of van anderen.

 

Wat doet het Vlaams platform VBM?

  1. Expertise ontwikkelen over vrijheidsbeperkende maatregelen: leren van elkaar en ervaringen delen.
  2. Overleggen. Het platform speelt een verbindende rol tussen het werkveld en de overheid. Bij het departement WVG, afdeling beleidsontwikkeling is er een intersectorale werkgroep VBM actief. De vertegenwoordiger van die werkgroep neemt ook deel aan het Vlaams platform VBM.
  3. Kennis delen. De leden delen hun opgedane kennis en ervaring ook graag met het brede werkveld. Het platform organiseerde al twee studiedagen, en ontwikkelde ook het reflectie-instrument Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.

 

Werking

Het Vlaams Platform VBM komt twee keer per jaar samen. De deelnemers zetten samen de grote lijnen van de werking uit, wisselen kennis uit, geven signalen. Er wordt thematisch gewerkt, bijvoorbeeld rond signaleringsplannen, zelfreflectie, de samenwerking VAPH-GGZ.
Mieke Lagrou, directeur zorg bij de Vleugels, zit het platform voor. 
Een kerngroep stuurt het geheel aan.

Werkgroepen. Er zijn enkele werkgroepen actief rond deelthema’s. Zo ontwikkelt een werkgroep momenteel een tool rond signaleringsplannen.
Coördinatie. SAM, steunpunt Mens en Samenleving trekt, coördineert en ondersteunt het platform, de kerngroep en de werkgroepen, zowel praktisch als inhoudelijk.

Ook deelnemen?

Ook interesse om deel te nemen aan het platform? Neem contact op met Ali Kazem Zadeh van SAM.

 

 

(Foto Het Giels Bos)