Toegankelijkheid van sociale hulp- en dienstverlening

Eerste lijn
GBO samenwerkingsverband
Samenwerken
Toegankelijkheid

Waarover gaat het?

Sociale hulp- en dienstverlening is toegankelijk en pakt onderbescherming aan.

Toegankelijkheid betekent dat iedereen de kans krijgt om gebruik maken van die hulp- en dienstverlening:

 • op een gelijkwaardige manier
 • onafhankelijk van het aanbod: vertrekkend vanuit vraag, noden en behoeften 
 • met bijzondere aandacht voor de maatschappelijk kwetsbaren

De  9 b’s

Toegankelijkheid kan je omschrijven met 9 b’s. Een toegankelijk hulp- en dienstverleningsaanbod is bekend, bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar, betaalbaar, begrijpbaar, betrouwbaar, begripvol en betreedbaar.

Zo kunnen lokale besturen, sociale organisaties enz. alle inwoners toegang geven tot de sociale grondrechten.

Het gaat onder meer om het recht op:

 • sociale bijstand
 • arbeid
 • gezondheidszorg
 • goede huisvesting
 • onderwijs

GBO-samenwerkingsverbanden

SAM ondersteunt de samenwerkingsverbanden GBO. Zij werken op (boven)lokaal vlak aan een toegankelijk aanbod van hulp- en dienstverlening dat onderbescherming aanpakt.

Waarover gaat het?

Een samenwerkingsverband GBO omvat minstens

 • het OCMW,
 • het CAW
 • de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW).

Het doel is:

 • een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening realiseren
 • onderbescherming tegengaan.

Het samenwerkingsverband wordt gerealiseerd vanuit het Sociaal Huis, onder regie van het lokaal bestuur.

Het is te situeren in het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en het bijhorend uitvoeringsbesluit van 30 november 2018.

Lees meer over het GBO

Wat biedt SAM?

1. De GBO-community

Kennis en expertise voor coördinatoren en trekkers van de samenwerkingsverbanden GBO en de stuurgroepleden.

Het doel:

 • uitwisseling faciliteren en expertise delen
 • laagdrempelig met elkaar in contact te komen
 • meer impact halen met ontwikkelde instrumenten, methodieken, expertise, informatiebronnen, …
 • problemen, drempels en beleidssignalen met elkaar aftoetsen en doorgeven aan de bevoegde instanties.

2. Een leeraanbod dat maximaal aansluit bij de noden en behoeften.

 • Wegwijs in de sociale rechten
 • Outreachend werken
 • Generalistische basishouding
 • Gebruikersparticipatie inbedden in de organisatie

Voor wie?

Coördinatoren, trekkers en praktijkwerkers

3. Praktijk- en methodiekontwikkeling

We ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe praktijken en methodieken van GBO’s, en helpen ze te verspreiden.

4. Beleidsadvies

SAM geeft beleidsadvies aan de Vlaamse stuurgroep GBO, op basis van behoeften en knelpunten uit de praktijk.

5. Dienstverlening

Heb je vragen vanuit jouw samenwerkingsverband over de realisatie van je opdrachten? In de mate van het mogelijke gaan we erop in, en bieden we een aanbod op maat.

Stel je vraag:

 • via de GBO community
 • op regionale uitwisselingsmomenten of in een werkgroep
 • of bij Lifa Ouald Chaib

We werken Vlaams en bovenregionaal, maar waar nodig ook regionaal.

We staan in dialoog met de Vlaamse overheid, maar baseren ons ook op wat leeft in de samenleving, bij gebruikers, professionals en organisaties in het werkveld, bij wetenschappers en bij overheden.