Beleid

Wat is GBO?

Eerste lijn
GBO samenwerkingsverband
Samenwerken
Toegankelijkheid
Image

Het Geïntegreerd Breed Onthaal is een samenwerkingsverband dat minstens het OCMW, het CAW en de erkende Diensten Maatschappelijk Werk van de  ziekenfondsen omvat. Het wordt gerealiseerd onder regie van het lokaal bestuur. 

De opdracht van het samenwerkingsverband  is te situeren in het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en het bijhorend uitvoeringsbesluit van 30 november 2018.

De samenwerking heeft twee belangrijke doelstellingen:

  1. sociale hulp- en dienstverlening toegankelijk maken
  2. onderbescherming tegengaan.

Het samenwerkingsverband GBO zet methodieken in om die doelgroepen te bereiken die nog niet of onvoldoende worden bereikt.

De opdrachten

De vier opdrachten van het samenwerkingsverband GBO:

1. Proactieve acties opzetten

2. Onthaal

De onthaalopdracht wordt gedefinieerd als een proces van vraagverheldering en rechtenverkenning. Ze wordt gerealiseerd in onderlinge afstemming:

  • hulpvraag beluisteren en verhelderen vanuit een generalistisch perspectief
  • transparante en objectieve informatie verstrekken
  • oriënterend advies geven
  • rechten verkennen en realiseren
  • doorverwijzen naar gepaste hulp- en dienstverlening met bijzondere aandacht voor naadloze overgang

3. Overzicht houden van het hulp- en dienstverleningstraject, en de continuïteit opvolgen

4. Drempels signaleren die de toegankelijkheid bedreigen en factoren die onderbescherming versterken

Het samenwerkingsverband werkt proactief, outreachend, aanklampend.

Het hanteert een generalistisch perspectief met aandacht voor alle levensdomeinen en hun onderlinge verwevenheid.

Het werkt krachtgericht en benut daarbij alle mogelijkheden en hulpbronnen van mensen en hun directe omgeving, zonder de aanwezige problematieken en kwetsbaarheden te negeren.

En het werkt participatief en betrekt de cliënten op een volwaardige en gelijkwaardige manier bij het hulpverleningstraject

Hoe gaat het samenwerkingsverband GBO te werk?

Het samenwerkingsverband GBO zet acties in om tot een brede en toegankelijke hulp te komen en om onderbescherming aan te pakken.

Het vertrekt vanuit het recht van iedereen om gelijkwaardig en onafhankelijk gebruik te maken van het hulpaanbod. Vanuit het principe van rechtsgelijkheid streeft het naar een gelijkwaardig en onafhankelijk onthaal. Dat veronderstelt gedeelde visie, gedeeld begrippenkader en gedeeld instrumentarium.

Het betrekt de doelgroep en medewerkers actief bij de uitbouw van het hulpaanbod en de signalerende opdracht.

Het werkt nauw samen met de gebruikersorganisaties, met het achterliggend aanbod van de kernactoren en met het meer gespecialiseerde aanbod van andere actoren.

Ondersteuning vanuit SAM

SAM ondersteunt coördinatoren, trekkers en praktijkwerkers van de samenwerkingsverbanden GBO.

Bekijk het ondersteuningsaanbod