Handelingskader bij radicalisering en extremisme

Voor sociale professionals die met geradicaliseerde gedetineerden werken bundelt SAM kennis en expertise in dit ‘Handelingskader bij radicalisering en extremisme’. Praktijken en methodieken uit het bredere sociaal werkveld krijgen hierin een praktische toelichting.

Sinds de verijdelde aanslagen in Verviers in 2015 gaat er bijzondere aandacht naar het probleem van radicalisering in de Belgische gevangenissen. Er werd een integrale benadering ontwikkeld waarin naast justitie ook de diensten van de Vlaamse Gemeenschap actief in de gevangenis betrokken zijn.

Voor wie is dit handelingskader bestemd?

  • voor de radicaliseringsconsulenten en andere hulpverleners van de CAW’s en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg: zij organiseren individuele begeleidingstrajecten voor deze doelgroep
  • maar ook voor andere medewerkers van de Vlaamse diensten actief in de gevangenis
  • en voor wie geconfronteerd wordt met deze problematiek buiten de gevangenis.

Je vindt hier een antwoord op vragen als:

  • Hoe bouw je een relatie op met cliënten die achterdochtig staan tegenover de hulpverlening?
  • Het belang van cultuursensitief handelen: welke plaats kan je aan ‘cultuur’ geven?
  • Welke invloed hebben traumatische gebeurtenissen op hulpverleningsgesprekken?
  • Wat is de rol van identiteitsvorming?
  • Hoe voer je als hulpverlener gesprekken over gepleegde feiten?
  • Hoe schat je risicogedrag in?
  • Hoe kan je een ondersteunend netwerk rond de gedetineerde opbouwen of activeren?

Andere methodieken die relevant zijn voor professionals die werken met geradicaliseerde gedetineerden zijn driehoeksoverleg, huisbezoeken en intervisie. Ook die krijgen in deze bundeling een praktische toelichting.

 

Deze bundeling is op aanvraag verkrijgbaar. Vraag je exemplaar aan bij neil.paterson@samvzw.be 

Uitgever:
SAM
Publicatiedatum:
2020
Prijs:
€0.00