Bewindvoering. Nood aan samenspel tussen tussen justitie en hulpverlening

Dit rapport brengt in kaart welke ondersteuningsnoden er leven bij mensen die betrokken zijn bij de bescherming van ‘onbekwame’ personen.

Wat zijn de noden van mensen die geconfronteerd worden met kwetsbare meerderjarigen met nood aan juridische bescherming? Dit rapport heeft oog voor de verschillende doelgroepen:

  • de te beschermen en beschermde personen en hun context
  • zorgverstrekkers en hulpverleners
  • bewindvoerders
  • vrederechters en andere juridische professionelen.

De terreinverkenning gebeurde door (een beperkt) literatuuronderzoek en contacten met relevante organisaties en personen. Er zijn ook vier focusgroepen georganiseerd van gemengde samenstelling: hulp- en zorgverleners en juridische professionals. Een oproep tot deelname aan een aparte focusgroep voor beschermde personen en hun context leverde te weinig kandidaat-deelnemers op. Er is apart in overleg gegaan met hun belangengroepen.

De resultaten van deze verkenning werden voorgesteld op 21 maart 2019, tijdens het slotevenement ‘Bewindvoering: nood aan samenspel tussen justitie en hulpverlening’.

Min Berghmans
Uitgever:
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Publicatiedatum:
2019
Prijs:
€0.00