Drie essentiële begrippen uit online en blended hulpverlening

 

Onlinehulpverlening

Onlinehulp voor welzijn en gezondheid omvat elke interventie waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie (ICT) met als doel welzijn en gezondheid in de ruimste zin van het woord te bestendigen of verhogen.

  • Interventie staat centraal in deze definitie. De aandacht gaat naar ICT-toepassingen die gebruikt worden in de communicatie tussen de burger, cliënt, patiënt…, én de dienst, organisatie, hulpverlener of zorgverstrekker.
  • ‘elke interventie met als doel welzijn en gezondheid te bestendigen of verhogen’: het gaat dus niet alleen over ‘hulpverlening’ in de enge zin van het woord. Onlinehulp kan ingezet worden in het hele continuüm van hulp en zorg: preventie, vroegdetectie en ‑interventie, probleemverkenning en ‑formulering, behandeling, begeleiding, bemiddeling en nazorg.
  • Onlinehulp is geen doel op zich, wel een middel om een doel te bereiken.

Blended hulpverlening

Blended hulpverlening is de combinatie of de integratie van face-to-face hulpverlening en onlinehulpverlening.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Een blended traject combineert online en offline interventies
  • Digitale toepassingen zoals websites, apps, behandelprogramma’s en zelfhulptoepassingen worden geïntegreerd in een face-to-face traject.

Wat is daarvoor nodig?

Om blended te kunnen werken, is het nodig om aandacht te hebben voor de digitalisering in het dagelijks leven. Zo komen (nieuwe) sociale, psychische en lichamelijke problematieken mee in het vizier.

Maar we moeten ook oog hebben voor  de maatschappelijke impact van digitalisering op sociale problemen zoals uitsluiting en armoede.

Bij de ontwikkeling van blended hulp moeten we ernaar streven geen bijkomende drempels tot hulp- dienst- en zorgverlening te creëren. Toegankelijkheid en e- inclusie zijn hier kwaliteitscriteria.

E-inclusie

De coronamaatregelen stelden de digitale ongelijkheid en de digitale uitsluiting uit de maatschappij opnieuw op scherp.

Lokaal en Vlaams zagen we dan ook tal van e-inclusie-initiatieven ontstaan: praktijken die ervoor moeten zorgen dat (de meest kwetsbare) burgers kunnen participeren aan de digitale wereld.

Wie goede online en blended hulp wil verlenen, moet het e-inclusieperspectief meenemen als randvoorwaarde.

Het gaat over drie elementen:

  1. Hebben de betrokkenen digitale toegang tot het online of blended aanbod (toestellen en internet)?
  2. Is er praktische ondersteuning en informatie bij digitale vragen en problemen?
  3. Hebben ze de mogelijkheid om hun mediawijsheid te vergroten, dus om mediawijze digitale vaardigheden te leren en in te oefenen?

 

Terug naar themapagina Online- en blended hulpverlening