Werk

Sociale inclusie

Als sociale professional versterk je de positie van maatschappelijk kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. SAM ondersteunt je daarbij. We doen dat vandaag op twee sporen:

  1. Duurzaam werk als grondrecht. We ondersteunen het Sterk Werk-sectorproject van SAAMO.
  2. Inclusief werk als brug naar maatschappelijke participatie. We ondersteunen de casemanagers zorg binnen het Werk-Zorgdecreet.

 

1. Sterk Werk-projecten

Mensen hebben recht op duurzaam werk. Vandaag bestaat er een grote kloof tussen het jobaanbod en het werk dat mensen in maatschappelijk kwetsbare posities nodig hebben.

Daarom sleutelen verschillende SAAMO-projecten aan duurzame jobcreatie op wijkniveau, onder de noemer ‘Sterk Werk’.

Wat doet SAM?

  1. We bouwen kennis en expertise op over alternatieve vormen van jobcreatie.
  2. We volgen praktijk- en methodiekontwikkeling op
  3. We helpen sensibiliseren over jobkansarmoede. Zo maken we een podcastreeks Sterk Werk: daarin zitten ervaringsdeskundigen, opbouwwerkers, beleidsmakers en onderzoekers samen rond de gesprekstafel. 

Beluister de podcast

Lees ook:

De echte krapte op de arbeidsmarkt: duurzaam werk op mensenmaat

2. Werk-zorgtrajecten

In 2020 startte SAM met een ondersteuningsproject voor de casemanagers zorg. Zij zijn actief in activeringstrajecten voor en met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid, in het kader van het Werk-Zorgdecreet. Lees meer over de werk-zorgtrajecten

De casemanager zorg werkt samen met een casemanager werk. Samen begeleiden ze werkzoekenden met cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problematieken (ook CMPPS-problematiek genoemd). Ze helpen drempels naar de arbeidsmarkt weg te werken.

Bedoeling is dat de deelnemers in de toekomst betaald aan de slag kunnen (met of zonder ondersteuning) in het reguliere economisch circuit of in het sociaal economisch circuit. 

Als na het begeleidingstraject geëvalueerd wordt dat betaalde arbeid niet aan de orde is, wordt geschakeld naar welzijnstrajecten.

Het begrip activering

SAM ziet activering breder dan formele tewerkstelling: we zien het als herstelgericht werken aan maatschappelijke participatie. Via dit project willen we ook bijdragen aan een meer inclusief arbeidsmarktbeleid. Een beleid dat werklozen niet wil opjagen of controleren, maar dat investeert in hun menselijk, materieel, sociaal, psychisch en cultureel kapitaal.

Wat doet SAM?

1. Ondersteuning voor casemanagers zorg

  • SAM ontwikkelt leeractiviteiten en kennisproducten voor casemanagers.
  • We onderhouden de online community ‘Teams Casemanagers Zorg’.

2. Beleidswerk

  • We volgen het beleidsproces rond het Werk-Zorgdecreet op.
  • We bundelen praktijkknelpunten en gaan in gesprek met de betrokken overheden.
  • We zetten in op overzicht en een kritische blik. We hebben oog voor de meest kwetsbaren voor wie de arbeidsmarkt op grote afstand blijft. 

Lees meer over het regelgevend kader van de werk-zorgtrajecten op de website van het departement Zorg.