Ondersteuning voor de casemanagers Zorg

02 oktober 2020
pionnetjes als gelijkende en tegelijk ook verschillende mensen

Ken jij de ‘casemanagers Zorg’? Ze zijn in Vlaanderen met zo’n 135, en ze werken in diverse sectoren van zorg en welzijn. Samen met de casemanager Werk (een VDAB-bemiddelaar) tekent de casemanager Zorg activeringstrajecten uit voor en met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SAM start met een ondersteuningsproject voor deze casemanagers, die op dat vlak wat tussen twee stoelen vielen.

De activeringstrajecten, en de functie van de casemanager daarbinnen, zijn een maatregel uit het Werk- en zorgdecreet. Het is de bedoeling mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale (kortweg MMPPS) problematiek een duwtje in de rug te geven op weg naar werk. Vanuit de vaststelling dat een aanpak van ‘eerst genezen, dan pas werken’ niet loont, is gekozen voor een tweesporenaanpak: er is nood aan geïntegreerde werk- én zorgacties op maat.

Deze aanpak is in de context van arbeidsmarktactivering niet nieuw. Via VDAB-tenders met diverse zorg-welzijnspartners werd hier al jaren vorm aan gegeven. Het decreet formaliseert nu de samenwerking tussen ‘zorg’ en ‘werk’. Naast de gekende bemiddelaar werk (nu ‘casemanager Werk’) voor het werktraject, staat de casemanager Zorg in voor het zorg-welzijnstraject. Beide casemanagers tekenen samen met de cliënt een integraal traject uit. 

De werk- en zorgtrajecten duren maximaal achttien maanden, en combineren dus gerichte werkacties met hulpverlening. Het doel is de werkzoekende voor te bereiden op en toe te leiden naar betaald werk.

Er zijn in Vlaanderen een 135-tal casemanagers Zorg actief: vaak binnen geestelijke gezondheidszorg en de sector voor personen met een handicap, maar ook bijvoorbeeld bij CAW’s en OCMW’s. Ze opereren binnen de regionale samenwerkingsnetwerken van casemanagers én dienstverleners van ‘werk’ en ‘zorg en welzijn’. 

SAM ondersteunt

SAM start nu met een project dat focust op de positie en rol van de casemanagers Zorg, met als doel hen inhoudelijke en methodische ondersteuning te bieden. De casemanagers Werk (VDAB-bemiddelaars) vinden die ondersteuning momenteel al bij VDAB en GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddelaars). Met hen stemmen we uiteraard ons aanbod af.

We startten met een uitgebreide veldverkenning en een online bevraging bij alle casemanagers Zorg naar noden en behoeften. Op 22 oktober organiseren we coronaveilig een digitale eerste Vlaamse Trefdag voor alle casemanagers Zorg.  We lanceren daar ook een online community: een communicatie-, deel- en leerplatform dat uitwisseling tussen de casemanagers uit de verschillende sectoren en regio’s faciliteert. In 2021 volgt een reeks thematische vormings- en uitwisselingsessies

Het SAM-project  ‘ondersteuning casemanagers Zorg binnen activeringstrajecten’ loopt over drie jaar, en is opgenomen in het meerjarenplan 2021-2025.  Dit project is uitgeschreven en gefinancierd door de Administratie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Meer informatie: Kristin Nuyts, tel. 0492 73 54 27.

 

(foto: Adobe Stock)