Meerjarenplan - Werken in vertrouwen

Image

Werken in vertrouwen

'Werken in vertrouwen' is een van de vijf praktijkgerichte doelstellingen uit ons meerjarenplan 2021-2025.

Wat is ons doel?

  • Sociale professionals hebben een grondige kennis van hun eigen opdracht en de daarbij horende juridische en ethische kaders.
  • Zij krijgen de nodige ondersteuning om in samenwerkingen met hun doelgroepen, hun netwerk en hun externe partners correct om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Hoe gaan we dat nastreven? Hieronder vind je een overzicht van de acties.

Terug naar het overzicht van alle doelstellingen van het meerjarenplan

Ondersteuning sociaal werk in vertrouwen  

SAM ondersteunt sociaal werkers bij het nemen van concrete doordachte beslissingen, onder andere inzake beroepsgeheim. We stimuleren hen ook om stil te staan bij de unieke positie van de concrete werkcontext. Sociale professionals krijgen praktijkgerichte kennis in leeractiviteiten, studiedagen, publicaties en via onze juridische helpdesk. Voor de diensten die betrokken zijn bij het Geïntegreerd Breed Onthaal ontwikkelen we een webinar over informatie-uitwisseling. We volgen beleidsontwikkelingen en vertalen ze naar de werkvloer. We wisselen voortdurend kennis uit en overleggen met andere stakeholders, praktijkexperten, academici.

De Sociaalwerkconferentie legde in 2018 al de vinger op de uitdaging van werken in vertrouwen in Sterk Sociaal Werk. Het International Statement of Social Work zal worden uitgetest bij praktijkwerkers in Vlaanderen. SAM heeft daarbij een afstemmingsrol. We gaan ook onderzoeken welke ondersteuning we kunnen bieden voor de noden van de regionale SSW-partners en voor lokale partners in Antwerpen. Het is de bedoeling de lokale inspiratie vervolgens ook in te zetten op Vlaams niveau.

Gedetineerden

Gedetineerden behouden juridisch gezien al hun rechten behalve het recht op vrijheid. Maar het realiseren van die grondrechten is niet vanzelfsprekend. Bovendien komt een grote groep gedetineerden uit een structurele situatie van onderbescherming.

  • SAM ondersteunt de CAW-medewerkers in de penitentiaire instellingen. We organiseren ook opleidingen voor de hulp- en dienstverleners van de verschillende diensten die ‘binnen de muren’ samenwerken.
  • We werken mee aan het Vlaams beleid voor de hulp- en dienstverlening voor gedetineerden, en leveren beleidsadvies aan federale parlementsleden.

Praktijkgerichte vertaling van jeugd- en kinderrechten naar praktijkwerkers en hun organisaties

SAM ijvert voor een sterkere rechtspositie voor kinderen en jongeren. Sociale professionals, in het bijzonder in de integrale jeugdhulp, vinden bij ons praktijkgerichte antwoorden over de regelgeving rond jeugd- en kinderrechten. We ondersteunen hen met de website Jeugdrecht.be, en via het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten en het bijhorende e-zine. We wisselen intensief kennis uit met andere experten uit verschillende praktijkdomeinen, en adviseren het beleid.

Voor jeugdhulpverleners richten we daarnaast leeractiviteiten op maat in.  

(Foto: Adobe Stock)

Terug naar het overzicht van alle doelstellingen van het meerjarenplan