handdruk neon

Prioritaire terreinen ondersteunen

'Prioritaire terreinen ondersteunen' is een van de vijf praktijkgerichte doelstellingen uit ons meerjarenplan 2021-2025.

Wat is ons doel?

  • Sociale professionals uit de sectoren algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, opbouwwerk, straathoekwerk, schuldhulpverlening en de ondersteuning van mensen met een handicap (de prioritaire terreinen van SAM) zijn ondersteund en omkaderd.

Hoe gaan we dat nastreven? Hieronder vind je een overzicht van de acties.

Terug naar het overzicht van alle doelstellingen van het meerjarenplan

Professionaliteit Samenlevingsopbouw

SAM zet in op de professionele deskundigheid van medewerkers van Samenlevingsopbouw, met als doel: kwalitatief en veerkrachtig opbouwwerk.

Nieuwe opbouwwerkers in de sector doorlopen een beroepsopleiding met een basisopleiding en praktijkmodules. Ze krijgen referentie- en praktijkkaders mee die hen in staat stellen om professioneel om te gaan met complexe maatschappelijke uitdagingen. SAM organiseert deze opleidingen. We zorgen ook voor een voortdurende actualisering en verdieping van de toegepaste kaders, op basis van nieuwe inzichten en praktijken.

Duurzaam en kwaliteitsvol straathoekwerk

Door de aard van hun werk zijn straathoekwerkers in hun dagelijkse werkpraktijk meestal op zichzelf aangewezen Dat zet hun draagkracht onder druk. De lokale invulling van de straathoekwerkprojecten is ook erg verschillend. SAM gaat voor intensieve deskundigheidsbevordering en permanente ondersteuning van alle straathoekwerkers. Wegens de verminderde middelen gaan we het intervisiesysteem en de ad hoc vormingen herorganiseren, zodat we niet aan kwaliteit inboeten.

Ondersteuning voor erkende instellingen voor schuldbemiddeling

SAM ondersteunt de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (bij OCMW’s, CAW’s of samenwerkingsverbanden), die integrale hulpverlening bieden aan mensen met schulden. We doen dat met opleidingen, een handboek en een nieuwsbrief. We zorgen er ook mee voor dat zij elkaars praktijken kennen en leren van elkaar.

Juridische hulp voor professionals

Vanuit een rechtenbenadering verlenen we juridische hulp aan sociale professionals, op drie terreinen:

  • Hoe de rechten van mensen met schulden garanderen? SAM beantwoordt complexe technisch-juridische vragen voor professionals uit de erkende instellingen voor schuldbemiddeling.
  • Hoe ga je correct om met de kwetsbare positie van minderjarigen en jongeren in de jeugdhulp? Praktijkwerkers kunnen bij ons terecht met vragen over de rechten van jongeren in de hulpverlening en over de integrale jeugdhulp.
  • Hoe ethisch en juridisch correct omgaan met vertrouwelijke cliënteninformatie in het sociaal werk? Ontwikkelingen zoals GDPR, digitalisering, GBO en ketenaanpak roepen bij het werkveld veel nieuwe vragen op. SAM vertaalt het recht naar de praktijk.

 

Terug naar het overzicht van alle doelstellingen van het meerjarenplan