Meerjarenplan - Online werken en digitaliseren

Image

Online werken en digitaliseren

'Online werken en digitaliseren' is een van de vijf praktijkgerichte doelstellingen uit ons meerjarenplan 2021-2025.

Wat is ons doel?

  • Sociale professionals en sociale organisaties hebben de omslag gemaakt naar het digitale tijdperk. Ze integreren digitale tools in hun werking om hun aanbod af te stemmen op noden en behoeften van hun doelgroepen.
  • Sociale professionals, sociale organisaties en beleidsmakers zijn daarbij alert voor de wisselwerking tussen sociale uitsluiting en digitale uitsluiting, en voor nieuwe uitsluitingsmechanismen die digitalisering met zich meebrengt.

Hoe gaan we dat nastreven? Hieronder vind je een overzicht van de acties.

Terug naar het overzicht van alle doelstellingen van het meerjarenplan

Onlinehulp

Online en blended dienstverlening, hulp en zorg vinden steeds meer ingang. Dat brengt voor sociale professionals ook nieuwe leervragen mee. SAM speelt daarop in met opleidingen en kennisdelingskanalen.

Er is veel nood aan leren en uitwisselen:

  • Over goede praktijken, methodieken, veilige digitale toepassingen.
  • Over ethisch verantwoord handelen: hoe ga je ethisch om met digitalisering: wat met beroepsgeheim, privacy, gegevensdeling en omgaan met verontrusting?
  • En over digitale uitsluiting, de breuklijn die voor sociale professionals niet te negeren is. Ze valt meestal samen met sociale uitsluiting of versterkt ze. Ook daarover is kennis en kunde noodzakelijk.

SAM beheert de website www.onlinehulp-vlaanderen.be, die kennis over onlinehulp ontsluit. Ze is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Netwerk Online Hulp Vlaanderen en het Steunpunt Geestelijke Gezondheid, met wie SAM ook samen verdere projectvoorstellen uitwerkt.

Met Onlinehulp Vlaanderen bouwen  ook een appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid. Het wordt een platform met toegankelijke, betrouwbare en privacyveilige apps rond welzijn en geestelijke gezondheid. De appstore is bestemd voor hulpverleners, maar ook voor burgers die zelf aan hun gezondheid en welzijn willen werken.

We spelen een faciliterende rol bij de invoering van onlinehulptools in verschillende sectoren binnen sociaal werk en welzijn. 

Bij het Vlaams beleid blijft SAM ook de adviezen ondersteunen die het werkveld in 2019 formuleerde. Die gaan over het stimuleren van kwaliteitsvolle onlinehulp en blended hulp, het juridisch, ethisch en deontologisch kader dat daarbij nodig is, de nood aan praktijkgericht onderzoek en aan de verspreiding van goede methodieken, de nood aan visievorming, afstemming en samenwerking, en het tegengaan van digitale uitsluiting.

Sterk sociaal werk maakt deel uit van de digitale samenleving

Het Actieplan Sterk Sociaal Werk noemt digitalisering een van de belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. SAM ondersteunt de acties die in het plan op dit vlak worden uitgewerkt.

 

(Foto Pixabay)

Terug naar het overzicht van alle doelstellingen van het meerjarenplan