Druk op de eerste lijn: geïntegreerde concepten in welzijns-, justitieel en bestuurlijk beleid

De STEK
GBO samenwerkingsverband
Samenwerken
Toegankelijkheid
Image

5 jaar SAM

Bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving houden we al vijf jaar de vinger aan de pols: van maatschappelijk kwetsbare mensen en van de sociale professionals die hen ondersteunen. Voor ons vijfjarig bestaan in 2023 kiezen we ‘de eerste lijn’ als jaarthema: een domein waarin veel beweegt dat rechtstreekse gevolgen heeft voor het sociaal werk en voor de mensen in een kwetsbare positie. De onderstaande publicatie is een eerste initiatief binnen dat thema.

De 'eerste lijn' is volop in beweging. En dat heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk.

Met ‘eerste lijn’ bedoelen we: de hulp- en dienstverlening waar de burger zelf en zonder verwijzing terechtkan. Eerstelijnshulp is dus rechtstreeks toegankelijk.

De voorbije jaren vertaalde de Vlaamse overheid de visie van vermaatschappelijking van de zorg in tal van 'geïntegreerde concepten'. In die mate dat professionals vaak het bos niet meer door de bomen zien: wat is de doelstelling van elk concept, welke partners werken mee, wat is het werkingsgebied? En wat zijn de gevolgen van de recente ontwikkelingen en fusies in de Vlaamse beleidsdomeinen?

SAM maakte daarom een overzicht van alle ontwikkelingen in de verschillende beleidsdomeinen. We leggen de focus vooral op de geïntegreerde concepten.

Werkveld overbevraagd

Deze geïntegreerde concepten moeten bijdragen tot een meer nabije, generalistische, breed toegankelijke en gebruikersgerichte eerste lijn. We stellen vast dat hun doelstellingen en principes meestal gelijklopend zijn, maar dat elk concept een specifieke invalshoek, werkwijze of focus heeft.

De veelheid aan initiatieven maakt dat het werkveld overbevraagd raakt en dat het erg druk wordt op de eerste lijn. Er is weinig samenhang en afstemming tussen al deze initiatieven en de beleidskaders zijn niet altijd voldoende uitgetekend.

 Over welke ‘geïntegreerde concepten’ gaat het?

 • 1Gezin 1Plan
 • de bovenlokale netwerken dak- en thuisloosheid
 • de STEK-praktijken
 • de Eerstelijnszones en Zorgraden
 • de Family Justice Centers en de ketenaanpak IFG
 • het Geïntegreerd Breed Onthaal
 • de Huizen van het Kind
 • de lokale gezinscoaches ingebed in een (boven)lokaal netwerk
 • de Lokale integrale veiligheidscellen (LIVC)
 • de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg
 • de OverKop-huizen
 • het Sociaal Huis
 • Vroeg & Nabij
 • Zorgzame Buurten / buurtgerichte zorg
Aanschouwelijk: de geïntegreerde concepten
Download het overzicht
Druk op de eerste lijn - cover
In detail: nota 'Druk op de eerste lijn
Download de nota
vijf jaar SAM