Methodiek

Het model De STEK

De STEK
Eerste lijn
Toegankelijkheid
Image
De STEK Denderleeuw

Nog te veel mensen blijven verstoken van een menswaardig inkomen en toegang tot de juiste hulp- en dienstverlening.

De STEK is een model om de problematiek van onderbescherming aan te pakken: de STEK. De STEK-praktijken zijn ontmoetingsplaatsen waar mensen makkelijk binnenlopen en warm onthaald worden. Het zijn ook informele ontmoetingsplekken. Bezoekers komen er voor een babbel of om bij te leren. 

Mensen vinden er de weg naar het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Bezoekers en sociaal werkers denken bovendien samen na over oplossingen voor betere sociale bescherming en leggen die voor aan dienstverlenende instanties en het beleid.

In de STEK werken sociaal werkers van verschillende organisaties en disciplines nauw samen: hulpverleners, opbouwwerkers, jeugdwerkers, sociaal-cultureel werkers en andere. Ook vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage.

In het gevarieerd aanbod aan activiteiten is er extra aandacht voor bezoekers in een maatschappelijk kwetsbare positie en voor hefbomen die meer en betere sociale bescherming vorm kunnen geven.

SAM ondersteunt medewerkers in de STEKken door inspirerende praktijken te delen, relevant wetenschappelijk onderzoek te verspreiden, uitwisseling te organiseren en vormingsvragen een plek te geven in het leeraanbod.

SAAMO en SAM werkten samen een leidraad uit voor iedereen die zelf zo’n STEK-praktijk wil opzetten.

Naar de publicatie

Nabijheid en samenwerking

In het model de STEK staan nabijheid en samenwerking centraal. Op de Inspiratiedag op 16 februari 2023 vormden deze thema’s de rode draad. Dit is wat deelnemers erover zeiden:

Nabijheid

Het is heel belangrijk dat je fysiek aanwezig bent bij de mensen. Blijf niet achter je bureautje zitten.”

“Ik doe op elk ogenblik van de dag alles in teken van het contact met de jongeren.” (Straathoekwerker bij De STEK, Leopoldsburg)

Als je geen auto hebt, raak je in een plattelandsgemeente niet bij de diensten die je nodig hebt. Door de STEK in ons dorp is er nu ook een contactpunt van het CAW gekomen. De samenwerking tussen SAAMO, CAW, Ligo en Rap op Stap loopt heel goed”. De STEK, Kalmthout

Samenwerking

“Het is erg belangrijk dat iedereen zich bewust is van elkaars rol. Want bij samenwerking is rolvervaging een risico. Soms werken die rollen elkaar tegen. Op wijkniveau kan je daar begrip voor creëren. Zodra er partners van buiten de wijk komen, wordt het soms moeilijk.”

“Samenwerking is belangrijk. Je moet een aanspreekpunt hebben dat kennis heeft over psychische kwetsbaarheid. Maar je moet ook signalen uitwisselen. Daarbij is rolvervaging wel iets om voor uit te kijken.”

“Wij zijn gestart met een CAW-medewerker en een opbouwwerker die de formulieren deden. Dat is dan van onderuit gegroeid: vrijwilligers zijn dat gaan doen, wat een veel beter concept is. We hebben nu vooral een ondersteunende en coachende rol voor die vrijwilligers.”

“De veranderende context – digitalisering, de sluiting van loketten... – hebben gemaakt dat Koffie en Formulieren bij ons geboomd is. Het toont eens te meer aan dat de noden hoog zijn.” Koffie & Formulieren, Antwerpen

“Wij hebben een groep mensen met recht op leefloon samengebracht om ervaringen te delen. Zij zijn met Odisee Hogeschool een actieonderzoek gestart om dat via digital storytelling te doen.” SAAMO Brussel, Collectief Cartach

“Zonder de jeugdopbouwwerker hadden we de gevoelige thema’s nooit aangesneden. Zonder het projectwerk van SAAMO hadden we nooit die reis gemaakt.” Oost-Vlaanderen