15 januari 2024
Online

Workshop CMZ - Leefwereld en sociaal netwerk mee(r) betrekken

gekleurde pionnen

Netwerkversterkend hulpverlenen in dialoog, de leefwereld en het sociaal netwerk van cliënten mee(r) betrekken.  Hoe vertaal je deze belangrijke uitgangspunten naar de realiteit van een activeringstraject richting tewerkstelling?

Situering

Bij mensen in kwetsbare situaties zien we vaak een kwetsbaar ‘sociaal kapitaal’: hun eigen netwerk vertoont verstoringen, is gebroken of minder draagkrachtig.

Een tekort of een teveel aan hulpverleners maakt het extra moeilijk om een werkbaar, versterkend netwerk te realiseren.

En wie geen, een negatief of een beperkt netwerk heeft, is maatschappelijk ook kwetsbaarder. Er is een risico op eenzaamheid, uitsluiting, armoede, psychosociale problemen, chronische stress en hulpafhankelijkheid.

Om die vicieuze cirkel te doorbreken is het dus – zeker in reeds kwetsbare of precaire situaties –belangrijk om dat sociaal kapitaal te versterken. Meer nog: hoe moeilijker of onmogelijker dat lijkt, hoe belangrijker het is om eraan te werken als onderdeel van krachtgerichte hulpverlening.

Maar ook voor een effectieve hulpverlening is het belangrijk. Je kan met je cliënt een goed trajectplan opmaken, maar als die in de eigen context geen begrip of steun ervaart, wordt de kans op een succesvolle uitvoering veel kleiner. De leefwereld en de omgeving betrekken zorgt ervoor dat wat je doet meer impact heeft.

Ook het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe werk-zorg decreet benoemt dit expliciet als een opdracht voor de zorg: “het mee helpen creëren van een ondersteunend (zorg)netwerk van de deelnemer met het oog op voldoende zelfredzaamheid van de deelnemer na afloop van het activeringstraject
 

Deze thema’s komen aan bod in deze workshop

 • leefwereldperspectief en basishouding
 • dialogisch exploreren van krachten aan de hand van enkele methodieken
 • mogelijkheden onderzoeken om betekenisvolle relaties te herstellen en om netwerken te versterken en te verbreden
 • de inzet van ondersteunende methodieken van netwerkversterkend werken
 • de professional als facilitator en ondersteuner: samenwerken met het informeel netwerk en warme overdracht
 • passend loslaten en ruimte voor nazorg
 • infodeling
   

Begeleiding

Aafje De Wacker is maatschappelijk werker en licentiaat politieke en sociale wetenschappen. Ze heeft ruim 35 jaar ervaring in het algemeen welzijnswerk op verschillende niveaus, en was betrokken in de opleiding Maatschappelijk Werk aan KdG. De rode draad in haar werk: aandacht voor mensen in kwetsbare situaties, dak- en thuislozen, laagdrempelig onthaal, hulpverlening aan mensen in armoede en het zoeken naar gepaste en concrete krachtgerichte methodiek.

Ondersteund door Kristin Nuyts van SAM

Deze workshop bestaat uit twee delen op twee verschillende data:

 1. Algemeen deel: het thema en de uitdagingen
 2. Verdiepend en interactief deel: de praktische toepassing en de concrete casusbespreking

Deel 2 kan je niet volgen zonder deelname aan deel 1.

Deel 1 kan wel op zichzelf gevolgd worden als brede introductieworkshop.

VOOR WIE

Deze vorming wordt gerealiseerd vanuit een specifiek ondersteuningsproject en is uitsluitend gericht naar de casemanagers zorg in de context van de activeringstrajecten voor mensen met een Cognitieve, Medische, Psychische, Psychiatrische of Sociale (CMPPS) problematiek.  Dit aanbod is gekaderd binnen het werk-zorg decreet.

WANNEER en WAAR

Deel 1:

Digitaal via Zoom, op maandag 27 november van 13u30 tot 16u30. (reeds voorbij)

Digitaal via Zoom, op dinsdag 19 december 9u30 tot 12u30
 

Deel 2:

Live te Gent op maandag 15 januari van 9u30 tot 12u30.

Clemenspoort zaal Neumann, Overwale 3, 9000 Gent

OF

Live in Leuven op vrijdag 1 maart van 9u30 tot 12u30. 

Locatie nog te bepalen 
 

WAT KOST HET

Deelname is gratis (enkel voor casemanagers zorg), maar inschrijven is verplicht.

MEER INFO

Meer info over deze workshop kan je opvragen bij Kristin Nuyts

Deze vorming wordt gerealiseerd vanuit een specifiek ondersteuningsproject en is uitsluitend gericht naar de casemanagers zorg in de context van de activeringstrajecten voor mensen met een Cognitieve, Medische, Psychische, Psychiatrische of Sociale (CMPPS) problematiek.  Dit aanbod is gekaderd binnen het werk-zorg decreet.

Mocht je de keuze voor de verdiepingsdag in Gent niet meer zien staan, dan is deze volzet. Wil je toch graag een sessie in Gent volgen, stuur dan een mailtje naar activiteiten@samvzw.be, dan zetten we je op de wachtlijst. Bij voldoende interesse wordt deze verdiepingsdag eventueel herhaald.