Allemaal SAM

20 november 2019
sam kleur

SAM, steunpunt Mens en Samenleving, verliest 27 procent van zijn subsidies. Een beslissing van de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke. 
Dit is een verlies voor het sociaal werk, voor de mensen in een kwetsbare positie, en voor het beleid.
De professionals met wie wij werken, overstelpen ons met steunbetuigingen. Dat doet ons deugd.

Lees hieronder de hartverwarmende reacties.

#allemaalSAM

“Door de basisopleiding bij SAM te volgen kon ik in minder dan een jaar 5891,46 euro kwijtschelden voor acht cliënten in budgetbeheer. Deze opleiding is een must voor elke maatschappelijk werker die geconfronteerd wordt met mensen met schulden.”
Tim Rens, schuldhulpverlener OCMW Gingelom

“Straathoekwerk is een zeer specifieke werkvorm, wat niet door elke opdrachtgever begrepen wordt. De sterkte van SAM is dat het in deze neutraal kan optreden, volgens de regels van het spel zoals die worden uitgestippeld door het beleid, maar met oog voor de specifieke werkvorm die wij hanteren. SAM leeft met ons mee, is pleitbezorger van de strijd die wij elke dag op straat voeren en geeft het beleid mee vorm.
Er is geen praktijk zonder theorie, er is geen Samenleving zonder Mens, er is geen welzijn zonder steunpunt.
Kaat Hermans, Straathoekwerk Gent

“Al vele jaren kijkt de Vlaamse overheid in onze richting voor input over energiearmoede en gaat ze met onze beleidsaanbevelingen aan de slag. Voor ons is het een meerwaarde om de expertise van SAM mee te nemen. Dankzij de helikopterblik en de grondige kennis van regelgeving, is SAM voor ons een klankbord.”
Leen Smets, opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie

"Al meer dan 15 jaar ondersteunt deze ploeg mij, honderden en duizenden sociaal werkers in hun job. Dilemma's, methodische vragen en alle mogelijke kwesties die je tegenkomt in het werken met mensen in een kwetsbare positie. Zij staan er voor professioneel advies, ondersteuning, geen vraag is teveel. Antwoorden krijg je op maat als werker en in groep of krijgen vertaling in publicaties of boeken. Signalen pikken ze op en nemen ze serieus."
Tamara Laevaert, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“Ik ben heel aangenaam verrast door de snelheid, specificiteit en volledigheid van uw dienstverlening. De sector mag zich heel gelukkig prijzen dat uw dienstverlening er is.”
Sam Bruynooghe, projectcoördinator bij Profo vzw

“De vormingen, reflecties en betrokkenheid bij het werkveld van SAM zijn voor mij een absolute meerwaarde om me te oriënteren en te versterken in mijn dagelijkse opdracht.”
Frank Mercado Avalos, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant

“Het is fantastisch om te zien hoe het thema ‘emotionele ontwikkeling’ bekendraakte en hoe deze benadering in steeds meer organisaties en diensten een evidentie werd. Dat was nooit gelukt zonder de ondersteuning van SAM.”
Joris Marreceau, De Lovie

“Met enkele lokale Gentse partners werkten we het innovatieve woonproject Dampoort Knapt Op uit. De ondersteuning door het team Samenlevingsopbouw van SAM heeft ons geholpen om ons  project tot bij de minister en de administratie te brengen. Dat zorgde voor de oprichting van het Vlaamse Noodkoopfonds. Een fantastisch resultaat.” 
Frank Vandepitte, beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Gent

“Het is voor ons onderwijsopbouwwerk heel nuttig om via SAM expertise krijgen over regelgeving. Daarnaast speelt SAM een belangrijke rol in het bundelen van onze signalen en het doorgeven op bovenlokaal niveau. Het zou jammer zijn mocht de Vlaamse overheid deze kans laten liggen om te weten wat er lokaal leeft bij scholen en bij gezinnen in een kwetsbare positie.” 
Ilse De Vylder, opbouwwerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

"We denken aan de ondersteuning die zal wegvallen voor degenen die werken met mensen die het moeilijk hebben,. En de (misschien te vaak) onzichtbare steun die er wordt gegeven in het opzetten van samenwerking en uitwisseling. Zonder die ondersteuning plooien organisaties terug op zichzelf."
Sofie Devarwaere, Awel.be

“SAM is voor mij een verbinding tussen het praktijkveld en het beleid. We konden het beleid goed informeren over hoe sommige procedures bijgestuurd moesten worden. Daarnaast was SAM een  verbinding naar collega’s uit andere sectoren. Zo konden we het traject van de cliënt vereenvoudigen. Het zou heel jammer zijn om dit verloren te laten gaan en weer in hokjes te gaan denken.” 
Lize Devolder, VIBSO, vzw KSO Waregem-Anzegem-Avelgem

“Ik volgde bij SAM een vorming over ethische dilemma’s. Ik heb het gevoel dat ik nu handvatten heb om beter met bepaalde dilemma’s om te gaan. Ik kijk ook uit naar de basiscursus over de opbouwwerkpraktijk. Ik hoor van collega’s dat die heel leerrijk is. Ik zie dat die cursus ervoor zorgt dat je als opbouwwerker niet op een eiland begint te werken, maar dat je je deel gaat voelen van een geheel. En dat heeft Samenlevingsopbouw nodig om zoveel mogelijk impact te hebben.” 
Marieke Verdeyen, opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“Het is het iedere dag opnieuw zoeken naar een goede aanpak voor onze jongeren. Mede door het M-decreet toont ons doelpubliek een complexere problematiek. Het SEO-kader van Dosen geeft ons handvatten om daarmee aan de slag te gaan. Via kennisgroepen en symposia die SAM organiseert houden we dat kader in onze organisatie levend. Zonder SAM zou het kader in ons geval vermoedelijk verloren zijn gegaan.”
Anneleen Gorissen, Secundaire scholen Sint-Ferdinand OV4, campus Lummen  (BuSo-school)

“Door de deskundige ondersteuning van SAM zijn we er in buurtwerking Dinamo in geslaagd de verhalen van mensen in een kwetsbare positie naar boven te krijgen. Het zorgde er ook voor dat we nu in heldere taal over ons werk vertellen.”
Joke Verlaet, opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

"SAM zet zich in voor de verdere ontwikkeling en implementatie van online hulpverlening in de sectoren welzijn en geestelijke gezondheidszorg. SAM vervult een belangrijke brugfunctie tussen de nulde, eerste en tweede lijn. O.a. de coördinatie van het Online Hulp Uitwisselingsplatform (OHUP) en het organiseren van verbindingen tussen eerste- en tweede lijn online hulpverlening."
Herwig Claeys, coördinator onlinehulp CGG

“Het pakket met zeven handelingskaders, dat SAM vanuit onze opbouwwerkpraktijk ontwikkelde, zit altijd in mijn rugzak. Ik gebruik ze tijdens overlegmomenten, begeleidingsmomenten met opbouwwerkers,… Voor mij behoren die kaders op vlak van professionele ondersteuning tot het beste dat er bestaat.”
Lieke De Jans, beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

“De ondersteuning van SAM is zo enorm helpend geweest voor het OHUP. In elk geval fantastisch wat jullie al betekend hebben voor de online hulp!”
Griet Speeckaert , CM Landsbond

“Wij ervaren SAM niet als en BOVENliggende structuur, maar veeleer als een héél erg ondersteunende organisatie voor en op het terrein. We hebben dit heel concreet ervaren binnen OHUP en de ondersteuning die er voortdurend van jullie is bij alle vragen over chathulp. SAM maakt écht het verschil voor ons als organisatie.”
Jo Renty, Liga autisme Vlaanderen

“De ondersteuning van SAM geeft een stevige wetenschappelijke onderbouw aan onze opbouwwerkpraktijk. De helikopterblik van SAM maakt het mogelijk om knowhow samen te brengen, methodieken te ontwikkelen en om de eigen kennis en competenties te voeden. Ik denk bijvoorbeeld aan de STEK, een methodiek voor betere sociale bescherming, ontwikkeld door SAM en gegroeid uit ons sectorproject ‘lokaal proactief kader’.”
Rudi Bloemen, opbouwwerker en teamcoördinator Samenlevingsopbouw Rimo Limburg

“Jullie support aan OHUP/ onlinehulptrainingen is van zeer grote waarde.” 
Minne De Boeck, criminoloog Universitair Forensisch Centrum

“De ondersteuning van SAM helpt de stedelijke en provinciale instituten van Samenlevingsopbouw om een gezamenlijke focus te hebben. Op dat vlak maakt SAM duidelijk een verschil.” 
Ann Hendriks, beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Gent

“De ondersteuning die SAM biedt voor het online aanbod van de CAW's is echt onmisbaar.
SAM is voorzitter van OHUP. De samenwerking van chatlijnen Vlaamse SIT-tool is er kunnen komen dankzij SAM.
De stafmedewerker van SAM brengt state of the art kennis rond online hulp binnen in de sector.

SAM zorgt mee voor de kwaliteitsbewaking door het trainen van trainers binnen de CAW, het faciliteren, ondersteunen en zelf aanbieden van vorming en studiedagen, het coachen van de leergroep; dit alles in nauwe samenwerking met de CAW en met kennis van de sectorspecifieke kwaliteitseisen van de CAW."
Frances Van Belle, CAW Oost-Vlaanderen

“Dankzij SAM zijn wij als ambulante zorgorganisatie constant ondersteund in het feit dat afstemmen van samenwerking rond cliënten met een dubbel of meervoudige diagnose geen kwestie is van ‘zelf in een zo goed mogelijk aanbod voorzien’. Net door herhaaldelijk de vinger te leggen op de gemeenschappelijke knelpunten tussen organisaties en sectoren ontstaat er meer bewustzijn, gedragenheid en worden noden meer gesignaleerd.”
Evi Bogaerts, Zorggroep Zin vzw, TAD preventiewerker en begeleider

“Ik (en mijn collega’s die al met jullie samenwerkten) vind het echt verschrikkelijk. Enerzijds voor jullie: gemotiveerde, slimme, enthousiasmerende mensen die met zoveel kennis klaar staan om het werkveld te ondersteunen. Anderzijds ook voor alle ‘veldwerkers’ die door jullie ondersteuning steeds verder konden in hun dagelijkse opdrachten.”
Anneleen Allart, stafmedewerker welzijn, Gezond Leven

“Niet te onderschatten is de logistieke ondersteuning die we via SAM krijgen, bij de organisatie van studiedagen bijvoorbeeld. Het maakt ruimte vrij om je als opbouwwerker te focussen op de kern van je werk.”
Lieve Lambrechts, opbouwwerker Antwerpen Provincie

"Al meer dan 12 jaar kan ik rekenen op de ondersteuning van de collega’s van SAM. Dagelijks ga ik aan de slag met jonge mensen die nog maar weinig vertrouwen hebben in het sociale werkveld. Dit zijn geen zaken die ik leerde op de schoolbanken.. en enkel met buikgevoel raakte ik er niet. Het maakte me tot een sociaal werker die onvoorwaardelijk op maat en tempo van de mensen werkt die nergens anders nog aansluiting vinden. Schaf deze ondersteuning niet af want dit zal ten koste van de meest kwetsbare mensen zijn."
Kenny Rogiers, diensthoofd jeugd, stad Izegem

“De meerwaarde van Sam is voor mij veelzijdig:
- kwaliteitsbewaking: uniformiteit onder alle straathoekwerkers in visie, methodiek, deontologie
- nieuwe tools, innovatieve ideeën, … geven het straathoekwerk een dynamisch karakter
- vanuit een neutrale positie worden de belangen van gasten op de agenda van de beleidsmakers gezet
- het persoonlijke karakter van de ondersteuning is zeer betekenisvol
- link met andere straathoekwerkers in andere steden.”
Nancy Declercq, Straathoekwerk Oostende

“Momenteel is ‘emotionele ontwikkeling’ niet meer weg te denken uit de aanpak van ons Dagcentrum. Wij hebben een mooie weg afgelegd waar we met trots op terugkijken. We zullen nog heel wat stappen zetten om nog meer en gerichter in te spelen op wat onze cliënten nodig hebben. Wij hopen van harte dat SAM hierin onze gids en bondgenoot kan blijven.”
Elise Van Haver, orthoagoge Dagcentrum Sint-Niklaas

“Samenlevingsopbouw wil tonen dat je samen met groepen mensen in een kwetsbare positie kunt werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. En heel belangrijk voor ons: we willen de stem van mensen die het moeilijk hebben laten horen. Dat kan enkel via goede communicatie, waarvoor we altijd op de ondersteuning (redactioneel, digitaal, grafisch,…) van SAM kunnen rekenen. Hopelijk blijft dat zo.”
Lies Ryckeboer, communicatiemedewerker sector Samenlevingsopbouw

“Als mantelzorger zet neem ik deel aan ‘Koffie met een Verhaal’, een werkgroep van ouders en professionelen in het project ‘Schaal Emotionele Ontwikkeling’ (SEO). Dankzij de afname van de SEO-R bij mijn zoon op achttienjarige leeftijd kon zijn emotionele ontwikkeling uitgebreid in kaart gebracht worden. Ik heb nu een veel beter zicht op zijn ondersteuningsnoden en kan dit instrument benutten om op zoek te gaan naar een werkgever die hem een kans wil geven.”
Marleen De Schampheleire 

“Dag in dag uit kunnen we een beroep doen op SAM om ons strategisch en verdiepend vooruit te helpen en om ons visiegewijs constant bij de ‘opbouwwerk-les’ te houden. SAM helpt ons ook met een fantastisch uitgewerkt vormingsaanbod. Het nieuws van de besparingen dat me vandaag ter ore is gekomen, is bijzonder pijnlijk.”
Maarten Van Camp, teamcoördinator Samenlevingsopbouw Brussel

“Als maatschappelijk werker heb ik juist meer nood aan vorming, ondersteuning en signaalbundeling, in plaats van minder.”
Sabine De Waele, Lebbeke

“SAM is een echte trekker van het OHUP geworden, praktisch en inhoudelijk. SIT zou nooit zo ver gestaan hebben zonder jullie. Jullie zijn ook de lijm tussen de onlinediensten. Minder ondersteuning van jullie betekent minder tijd voor ons om met onze cliënten bezig te zijn.”
Ilse Van Campenhout, VK Brussel

“Sam VZW ondersteunt ons bij de implementatie van blended hulpverlening in de CLB-sector. We hebben de ondersteuning van SAM nodig om ervoor te zorgen dat CLB-medewerkers vertrouwd raken met online tools.”
Tom Billiet, coördinator CLBch@t

“Om out-of-the-box te denken moet je ‘de box’ goed kennen. SAM, en dan vooral de collega’s van het vroegere Samenlevingsopbouw Vlaanderen, zorgen daar mee voor. Zij maken van mij een betere, meer innovatieve opbouwwerker."
Stefan Goemaere, opbouwwerker Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

“Of het nu gaat om coördinatie, onderzoek, methodiekontwikkeling, leer- en vormingsbeleid of communicatie, SAM maakt onze impact groter. Besparen op SAM is dus raken aan mensen in een kwetsbare positie.”
Dirk Masquillier, directeur Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant en voorzitter sector Samenlevingsopbouw

“De geplande besparingen bij  SAM vzw zullen ook gevolgen hebben voor de impact van het Vlaams beleid inzake preventieve gezondheidszorg. SAM is immers ook een meerwaarde voor de partnerorganisaties binnen gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
SAM vzw is de uitgelezen partner om er mee voor te zorgen dat onze preventiemethodieken en werken aan een preventief gezondheidsbeleid in welzijnsorganisaties opgemerkt worden, goed ontvangen worden en  toegepast.”
Marc Morris, voorzitter Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, directeur Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

"Ontzet hebben we het nieuws over de besparingen bij SAM vernomen. Jullie werking wordt in onze organisatie namelijk zeer gewaardeerd (veel en goed gestructureerde informatie, uitstekende helpdesk :)!)"
Sylvia De Reese, Pleegzorg Oost-Vlaanderen

"SAM betekent heel veel voor mij als straathoekwerker: 
- omwille van de methodiekontwikkeling (hoe vorm geven aan straathoekwerk)
- informeren over maatschappelijke tendensen en de impact ervan voor onze doelgroep en ons werk
- organiseren van intervisie om cases gebiedsoverschrijdend en vanuit een breder perspectief te kunnen benaderen.

Maar SAM helpt ook om structureel te werken. SAM zorgt ervoor dat we dat niet uit het oog verliezen en biedt hierrond ook ondersteuning."
Vincent Detaeye, straathoekwerker Mechelen

“Ik heb in het kader van Vreemdgaan-Wisselleren, een methodiek die door SAM wordt ondersteund en gecoördineerd, een dagje meegelopen in de vzw Martens-Sotteau, waar kinderen en jongeren verblijven als de thuissituatie niet veilig is. Dit project was ideaal om een beter zicht te krijgen op hun manier van werken.”
Nona Vercruyssen, psychiatrisch verpleegkundige UZ Gent

"De mensen van SAM zorgen voor een vangnet, stevig geweven vanuit verschillende ervaringen en expertises. We kunnen bij hen terecht met moeilijke dilemma’s. Of tanken er energie bij en keren terug naar de werkvloer, geïnspireerd door een nieuwe aanpak."
Maja Meirlaen
Lees haar volledige opiniestuk op sociaal.net

"Net nog een snel, grondig en uitgebreid antwoord gekregen van jeugdrecht.be op een vraag uit het residentieteam over aansprakelijkheid bij kamerdoorzoekingen. Ik denk dat in jeugdrecht.be voor mij de voornaamste praktijkwaarde van SAM zit. Al vaak nodig gehad en altijd snelle en bruikbare opvolging.
Het laatste jaar hebben we ook diverse vragen over beroepsgeheim. Ik zou niet weten waar we met die vragen anders terechtkunnen.”

Luc Deneffe, De Wissel vzw

“Ik ben vertrouwenspersoon van een jongere die verblijft in een voorziening. Aangezien ik tussen de jongere en de hulpverleners sta, heb ik het soms nodig om zaken af te toetsen qua wetgeving, decreet rechtspositie van de minderjarigen. Maar ook om me gesteund te voelen in de moeilijk materie van de jeugdzorg. Daarin heb ik de hulp van SAM als essentieel ervaren. De mensen van SAM hebben me steeds goed geïnformeerd, professioneel en warm de weg gewezen.”
Heleen Vertommen

“SAM begeleidt de intervisie van de brugfiguren in Turnhout. Die intervisies zijn zo waardevol, vooral door die begeleiding!
Wij hopen dan ook met heel ons team dat jullie toch meer middelen krijgen!”
Liselotte Janssen, k
inderadviseur OCMW Turnhout

“We pionierden binnen ons project om de impact van goed wonen op mensen in een kwetsbare positie te meten. SAM ondersteunde ons in die zoektocht. Tegelijkertijd ontwikkelden zij een kader waar anderen nu vlotter mee aan de slag kunnen. Dit is iets wat wij vanuit ons project niet alleen konden realiseren.”
Sounia Agourram, opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“Met de toename van polarisering en discriminatie in de samenleving was het voor mij vanzelfsprekend om de ondersteuning te vragen van SAM. We organiseerden een vorming voor opbouwwerkers maar snel maakten we de overstap naar een traject met alle instituten voor Samenlevingsopbouw. Bedankt SAM, om naar opbouwwerkers te luisteren, hen te ondersteunen en samen de samenleving een beetje te verbeteren. Zonder SAM komen de kwaliteit en het structureel aspect van mijn werk in het gedrang."
Jamal Belmahi, projectcoördinator Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“SAM zorgt ervoor dat alle opbouwwerkers gevormd worden tot volwaardige opbouwwerkers. SAM betekende veel voor mij, door mij de nodige theoretische kaders en praktijkkaders mee te geven. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik een volwaardige opbouwwerker ben.”
Jaouad El Bouzidi, opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“Als hogeschool beschikken we over en ontwikkelen we expertise inzake sociaal werk. SAM is de partner bij uitstek om onze expertise en die van andere opleidingen te bundelen en naar professionals te brengen.
SAM is tevens de partner bij uitstek om de positie van het sociaal werk en de sociaal werkers in Vlaanderen te versterken.”

Mark Pâquet, opleidingsdirecteur, Arteveldehogeschool

“Als welzijnswerker ben ik sterk overtuigd van de blijvende nood aan een sterke organisatie als SAM, die instaat voor permanente vorming, introductie van nieuwe methodieken en het formuleren van beleidsadviezen op basis van kennis en ervaring van praktijkwerkers.”
Andy Kerkhofs

“SAM voorziet in een noodzakelijke ondersteuning en expertiseopbouw.”
Jeroen Verhelst

“Als wijkteam ontvangen we enorm veelzijdige en noodzakelijke informatie en ondersteuning van SAM vzw. Zij creëren lucht en licht in het hoofd van veel hulpverleners!”
Lot Claus

“Ik ben overtuigd van de meerwaarde van SAM vzw voor mijn dagelijks werk en dat van mijn collega's.”
Laurence De Vijlder

“De noden op het veld zijn nog nooit gedaald. Integendeel de nood aan expertisedeling én coaching is exponentieel gegroeid."
Dirk Van Grembergen

“Net in deze tijden is de ondersteuning van sociaal werkers hard nodig want hun beroep wordt alsmaar zwaarder.”
Karen Maes

“Als docent sociaal werk stel ik de waarde, bijdrage en betekenis van een steunpunt zoals SAM ten volle vast. Deze lineaire en onverstandige bezuiniging en inkrimping verarmt het welzijnsbeleid en welzijnswerk in en van Vlaanderen.”
Jan Brodala

“Als maatschappelijk werker wil ik mijn werk kunnen blijven doen met de broodnodige ondersteuning van onder meer SAM!”
Ilse Knockaert

“We hebben nood aan goed onderbouwd deskundig sociaal werk. De uitstekende knowhow die bij SAM aanwezig is gaat verloren door dit snoeiwerk.”
Koenraad Mees

"SAM vzw heeft mij altijd ondersteuning, vorming en raad gegeven wanneer nodig en heeft mij zo een betere sociaal werker gemaakt.”
Micha Deckers

“Ik was de voorbije twaalf jaren actief als vindplaatsgerichte preventiewerker. Door de ondersteuning die ik kreeg van de medewerkers van SAM ben ik gegroeid naar een sociaal werker die onvoorwaardelijk, op maat en tempo werkt van de meest kwetsbaren uit onze samenleving. Zaken die ik niet geleerd heb op de schoolbanken. 24/7 staan de medewerkers voor je klaar om je bij te staan, je te laten reflecteren over je handelen of een opening te laten zien in een vastgelopen case.”
Kenny Rogiers

“Maatschappelijke problemen moeten structureel opgelost worden. Mensen in (maatschappelijk) kwetsbare posities moeten 'ingesloten' worden i.p.v. uitgesloten. Ik wil bijdragen aan een sociale en warme samenleving voor iedereen. SAM speelt daarin een essentiële rol.”
Chris Goossens

“De werking van SAM is onontbeerlijk als ondersteuning voor de basiswerking zoals het opbouwwerk.”
Caroline Van Malderen

“Welzijnswerkers worden constant gevormd, ondersteund en gehoord door SAM: in deze complexe veranderende samenleving absoluut noodzakelijk! Voor mijzelf is SAM al vaak zeer inspirerend geweest.”
Krista Stroobants

“Professionele organisatie wegsaneren die op zich al een fusie is van steunpunten voor de praktijkwerkers, is de doodsteek voor het sociaal werk in Vlaanderen.”
Jef Geldof

“SAM vzw kan mij vormingen laten volgen, organiseert uiteenzettingsdagen met andere organisaties rond kansarmoede en ondersteuning in kwetsbare situaties... kortom iets wat ik nodig acht voor mijn job als sociaal werker.”
Eline Verstrepen

“Ondersteuning van SAM is voor straathoekwerkers broodnodig. Straathoekwerkers dragen zorg voor andere mensen in de samenleving en hebben daarom zelf ook zorg en ondersteuning nodig.”
Matthias Borghgraef

“SAM biedt een noodzakelijke ondersteuning voor de sociaal werkers die dagelijks in het werkveld staan.”
Elke Haerick

“Ik ben al een kwart eeuw actief in de sociale sector. Een groot deel daarvan op straat. Hierdoor kom je bij mensen terecht die zich verstoten, anders, alleen en ongewenst voelen. En ja soms ben ik het ook strontzat. Je voelt je zelf soms ook verstoten, anders, alleen en ongewenst. Daarom is de steun van SAM zo belangrijk. Als werker krijg je een tas koffie en kan je ventileren en inspiratie op doen. Ik stel vast dat mijn batterijen steeds weer opgeladen worden na een intervisie, vorming of studiedag.”
Frederik Bostyn

“Het werk van SAM heeft mijn professioneel leven zoveel voeding gegeven, waardoor ik nu dagelijks een écht verschil kan maken in het leven van kwetsbare personen.”
Dagmar Oversteyns

“Ik geloof in het belang van koepelorganisaties die met publiek geld worden ondersteund om te waken over de kwaliteit en signaalfunctie van sociaal werk organisaties.”
Pieter Cools

“Ik weet zelf als professional hoe zinvol én noodzakelijk de ondersteuning van SAM is!”
Dagmar De Potter

“Deze organisatie is belangrijk om het brede werkveld te ondersteunen en te voeden met relevante kennis, vaardigheden en om bij te staan bij ethische dilemma’s. Ze hebben over de jaren hun meerwaarde bewezen. Het is een kaakslag voor SAM maar ook voor iedereen die in de sociale sector werkt en het werk met steeds minder ondersteuning moet uitvoeren.”
Veerle Verlinden

“SAM is onontbeerlijk voor opleiding, vorming, intervisies en ondersteuning in het algemeen van sociaal werkers die de leefwereld van de meest kwetsbare mensen betreden om hen op die manier verbinding te laten maken met de maatschappij, die hen vaak miskent of met de vinger wijst.”
Wim Roegiers

“SAM is zeer waardevol gebleken voor mij als professional en daardoor ook voor al mijn cliënten en collega's. SAM zorgt voor verbinding en een platform tussen verschillende diensten in communicatie en aanpak.”
Sven Allemeersch

“SAM is essentieel ter ondersteuning van de organisaties in de sociale sector. De expertise die ze aan de dag leggen in hun adviezen, opleidingen,... is zo belangrijk om de sector kwaliteitsvol te blijven ondersteunen.”
Elke Sarens

“Een organisatie als SAM heeft al lang zijn meerwaarde bewezen.”
Ginette Bauwens

“Ik heb veel aan de website van Kennisplein. Ik zou ze erg missen.”
Grietje De Witte

“SAM is niet enkel nodig als ondersteuning voor het sociaal werk maar ook als klokkenluider. Als je als regering echt inzit met sociaal beleid en het wegwerken van (kans)armoede, dan bezuinig je ergens anders op.”
Marleen Schildermans

“Ik ben zelf als opbouwwerker al ontelbare keren verrijkt en geïnspireerd door vormingen, praktijkuitwisseling en ondersteuning van SAM. Wie werkt rond de complexe thematiek van armoede in een verhardende samenleving heeft nood aan een overkoepelend steunpunt om samen de belangen van kwetsbare mensen in onze samenleving te kunnen blijven behartigen.”
Klaar Vander Vennet

“Ze leveren fantastisch werk en een meerwaarde voor de sociale sector (ik werk voor CAW).”
Mieke Hicguet

“SAM levert waardevol werk dat niet zomaar verloren mag gaan.”
Sigrid Arents

“Als CAW medewerker ben ik me heel hard bewust van de ondersteuning die SAM ons biedt. Het wegvallen ervan zal sowieso gevolgen hebben in het veldwerk.”
Jeroen De Wilde

“Ik kan mijn job als straathoekwerker niet uitoefenen zonder voldoende ondersteuning van SAM.”
Koen Spiessens

“Bijleren in de maatschappelijke tendensen is van belang om optimale dienstverlening te bieden.”
Pauline Mervilde

“Deze organisaties zijn onmisbare schakels tussen kansarme groepen en overheden.”
Aylish van den Oudenhoven

“In het werkveld doen wij regelmatig een beroep op de ondersteuning van SAM. In de vorm van sectorale werkgroepen om van elkaar te leren en samen visie te ontwikkelen, en in de vorm van thematische vormingen voor (nieuwe) medewerkers. Deze ondersteuning is broodnodig.”
Willy Heylen

“Een zorgethisch gerichte, juridisch ondersteunde helpdesk is nodig in een versnipperend hulpverleningslandschap.”
Dominique Magerman

“Ik vind het belangrijk dat we dezelfde ondersteuning kunnen blijven krijgen.”
Femke Croux

“SAM heeft een verbindende rol gespeeld tussen organisaties, en heeft het mogelijk gemaakt om de kwaliteit van zorgverlening op een hoger peil te brengen.”
Nicole De Houwer

“De ondersteuning van SAM is voor ons van groot belang. Ik ben bezorgd over de verdere besparingen binnen de sociale sector.”
Joke Aerts

“Ik zou de snelle, grondige en duidelijke dienstverlening missen! Lang leve jeugdrecht.be!”
Matias Beghin

“De ondersteuning vanuit SAM is een echte meerwaarde voor mijn job.”
Bieke Bruneel

“SAM vzw is een meerwaarde ter ondersteuning van samenlevingsopbouw en andere organisaties die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die minder kansen krijgen in deze maatschappij.”
Katrien Franssens

“Een ondersteunende, onafhankelijke, verbindende structuur noodzakelijk voor het brede en complexe werkveld.”
Simonne Auman

“SAM is een onmisbare organisatie die mee zorgt voor kwalitatief sociaal werk.”
Yenthe Schoelynck

“SAM maakt relevante hedendaagse evoluties op een goede manier bespreekbaar en hoort het werkveld hierin. Beleid kan niet blind worden (uit)gevoerd.”
Ewout Van Hove

“Onze maatschappij heeft een sterk welzijnswerk nodig en een sterk welzijnswerk verdient een sterke ondersteuning. Ik vind zelf professioneel in SAM een sterke samenwerkingspartner.”
Joke Claessens

“De CAW hebben de ondersteuning van SAM broodnodig!”
Annemie Segaert

“Als hulpverlener wil ik geïnspireerd blijven. En onze signalen moeten ergens hun weg vinden tot bij de overheid.”
Luce Peys

“Ikzelf en andere jeugdwerkers hebben ondersteuning nodig om de meest kwetsbare jongeren te ondersteunen.”
Nienke Henkens

“Ik vind de werking van SAM zeer zinvol. Zij zijn een steun in de juridische ondersteuning van onze werking.”
Wim De Pauw

“Door te knippen in de middelen van SAM wordt er rechtstreeks geknipt in de ondersteuning van het werkveld.”
Mikey Bogaert

"Als uitgever en hoofdredactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) wensen we onze steun te betuigen aan SAM, vanuit een jarenlange positieve samenwerking in het TJK-project.
TJK is een unieke samenwerking van en voor werkveld, rechtspraktijk en wetenschap. TJK kent een structuur met drie redacties: een rechtspraakredactie, een wetenschappelijke redactie en een praktijkredactie. SAM (team Jeugdrecht.be) leidt en stuwt de praktijkredactie; zo zorgt SAM voor de uitgave van de tweemaandelijkse ‘e-zines’ van TJK en voor de geregelde organisatie van TJK-studiedagen (de meest recente bv. over ‘het belang van het kind’). Op die manier komt de vertaling tot stand van de rechtspositie van kinderen en jongeren naar concrete en toegankelijke informatie voor niet-juristen. Deze wordt ook gevoed vanuit de helpdeskfunctie op Jeugdrecht.be, waar knelpunten in de toepassing van die rechtsregels naar boven komen. Praktijkwerkers hebben nood aan dergelijke inhoudelijke ondersteuning en ontsluiting van kennis om mensen in kwetsbare situaties op kwaliteitsvolle manier te kunnen bijstaan.
We hopen deze SAMenwerking nog lang te kunnen voortzetten!"
Geert Decock en Johan Put, hoofdredacteurs TJK (rechtspraakredactie en wetenschappelijke redactie)
Kathy Vlieghe en Christine Melkebeek, redactiesecretarissen
Ellen De Munck, uitgever (Larcier)

“Wat een verlies. Hoe kortzichtig. Om te herroepen. Geen andere woorden voor. Niet welwijs.”
Didier Vanderslycke, ORBIT vzw

“Pleegzorg Vlaanderen heeft de voorbije jaren steeds een beroep kunnen doen op SAM voor kwaliteitsvolle, parate expertise voor alle vragen over jeugdrecht en met terreinkennis over pleegzorg. Deze expertise die we elders niet vinden, willen we echt niet verloren zien gaan.”
Pleegzorg Vlaanderen

SAM heeft er mee voor gezorgd dat de theorie van Emotionele Ontwikkeling wijd verspreid kon worden via vorming, opleiding van trainers, organiseren van intervisiemomenten en symposia. En dit bij diverse doelgroepen. Het is een waardevolle kijk die zorgt voor een betere en warme ondersteuning van kwetsbare mensen. SAM zet in op verbinding tussen professionelen die leidt tot verbetering van de ondersteuning van diverse doelgroepen.
Inge Willem, vesta vzw 

“De hulplijn 1712 is sinds 2019 ook via chat bereikbaar. De inhoudelijke en technische ondersteuning van SAM voor de 1712-chat is van onschatbare waarde."
Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator 1712

“Dagelijks sta ikzelf met mijn collega's in de modderpoel, tussen mensen waarvan ik weet dat ze niet thuis horen in dat moeras. Als we het als basiswerkers even niet meer weten kunnen we terecht bij SAM. SAM heeft voor mezelf veel betekend, op gebied van training, opleiding, vorming en vooral het feit dat ze me ondersteund hebben tot dat soort opbouwwerker wie ik nu ben.
Deze botte hakbijlbesparing zal terugkeren als een boemerang in het gezicht, en ja dat zal pijn doen voor de maatschappij en het samenleven.”
Dimitri Vandenberghe, opbouwwerker, Samenlevingsopbouw Gent

Wat SAM voor mij betekent: expertise opbouwen kan iedereen, expertise samenbrengen en verbindend ontwikkelen maakt 1 + 1 = 3.
Jan Claus, directeur Dienst Ondersteuningsplan Limburg

SAM ondersteunt met hun informatie de pleegzorgbegeleiders die zo beter op de hoogte zijn om de belangen van duizenden pleegkinderen en hun (pleeg)gezinnen te verdedigen.
Ann Bickel, stafmedewerker Pleegzorg provincie Antwerpen

SAM is nodig en belangrijk voor de sociaal werkers en hun organisatie! Niet afslanken maar hen sterker maken, dat is wat we willen.
Marleen Geirnaert

Ik heb SAM (en de vroegere steunpunten) in verschillende functies waar ik werkzaam was (vzw’s en lokaal bestuur) ervaren als een referentie in het sociaal werk waar heel veel praktijkexpertise gebundeld wordt en waarbij de essentie van sociaal werk (structureel en leefwereld-nabij) steeds de rode draad vormt bij het ontwikkelen van innovaties.
Ik heb ook ervaren hoe verschillende instanties voor het ontwikkelen van pakweg buurt- en opbouwwerkgericht of outreachend werken, zoekend zijn naar antwoorden op heel wat praktijkvragen en vaak ploeterend hun weg moeten banen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. De moeilijkheid hiervan wordt vaak onderschat. Hier maakt SAM het verschil omdat het beschikt over mensen met heel wat ervaring in het ondersteunen van het terreinwerk via vormingen, intervisies, praktijkgerichte publicaties, …   Het is een centrum van waaruit nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en methodische innovaties verspreid raken in het sociaal werk. Zo vormt SAM een brug tussen hogescholen/universiteiten en het lokale werkveld en die brug is meer dan nodig!
Snijden in SAM is dan ook snijden in efficiëntie en kwaliteit in het sociaal werk. Het bedroeft me dan ook persoonlijk dat deze besparing allicht voor gevolg zal hebben dat heel capabele mensen de sector zullen moeten verlaten en de expertise weer opnieuw uitgevonden zal moeten worden. Maatschappelijk betekent het minder kwaliteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. Er is niet minder maar meer SAM nodig.

Bart Ketelslegers, Turnhout

Als kansenwerker werken we nauw samen met de straathoekwerkers en hebben we maandelijks intervisie met hen. Twee jaar terug volgde ik 'Reach Out' bij SAM. Ik wil mijn steun betuigen aan SAM.
Mieke Paelinck, Huis van het Kind, Sint-Niklaas

Als straathoekwerker kon ik steeds bij jullie terecht met moeilijkheden, vragen.... Verder heb ik al een aantal opleidingen bij SAM gevolgd die heel toepasselijk waren in het werken met mijn cliënten.  Het verminderen van de subsidies zal ook betekenen dat wij praktijkwerkers met onze vragen blijven zitten, en minder kunnen groeien in het werken met onze mensen.
Wendy Deblock

SAM is voor mij een sterke partner in het brede veld van samenlevingsopbouw, armoedebestrijding, sociaal en sociaal-cultureel werk. Ik ken SAM vooral van visieontwikkeling voor samenlevingsopbouw. En daar levert SAM sterk werk. Het helder kader over agogisch en politiek werk bijvoorbeeld is zeer inspirerend tot ver buiten de sector. 
Over thema's als 'superdiversiteit', 'impactgericht werken', 'netwerken en samenwerken', 'maatschappelijk innoveren' en 'de sociaal werker' kijk ik terug op aangename, constructieve en inhoudelijk goed onderbouwde samenwerkingsverbanden.
In de strijd tegen armoede ondersteunt SAM maatschappelijk erg waardevolle experimenten op het terrein. Die experimenten zijn, mede dankzij de steun van SAM, stuk voor stuk voorafbeeldingen van hoe we een samenleving met minder uitsluiting en meer kansen voor de kwetsbare burgers vorm kunnen geven. 
Marc Jans, stafmedewerker Socius, co-voorzitter Netwerk tegen Armoede, fan van SAM

Met SOS, Family Finding, Netwerkonderzoek komen we als dienst het belang van netwerkgericht werken steeds weer tegen. De ondersteuning van SAM, met hun inbreng van (mensen met) kennis en praktijkervaring, zorgt ervoor dat we het thema breder en gedetailleerder kunnen bekijken. Dat geeft ons input om na te denken over en stappen te zetten naar een grondiger aanpak van dit thema binnen de organisatie om de kans te verhogen dat we op lange termijn netwerkgerichter gaan en blijven werken.
Bart Vanhaverbeke, Pleegzorg Provincie Antwerpen

VAD heeft een jarenlange samenwerking met SAM en de vroegere steunpunten. Steeds vinden we elkaar in het delen van expertise, uitwisselen van informatie en het versterken van elkaars aanbod op vlak van methodiekontwikkeling en vorming ter ondersteuning van het werkveld. We delen het belang van intersectoraal werken en de bekommernis voor kwetsbare mensen in onze samenleving. We hopen deze samenwerking in de toekomst onverminderd te kunnen verderzetten. 
Paul Van Deun, voorzitter VAD; Marijs Geirnaert, directeur VAD; Inge Baeten, Joyce Borremans, Joke Claessens, Else De Donder, Tom Defillet, Ilse De Maeseneire, Nina De Paepe, Katrien Dewaelheyns, Tom Evenepoel, Marie-Claire Lambrechts, Kathleen Locus, Indrani Muyldermans, Kaatje Popelier, Els Vandenberghe, Geert Verstuyf, stafmedewerkers VAD

Ik heb vanuit mijn 4 werkervaringen steeds fijn samen gewerkt met SAM vzw (of de voorlopers ervan), en heb altijd veel input gekregen van SAM. Ik zou het dus enorm jammer vinden moest er bespaard worden.
Kristel Pepermans

Ik voel me soms machteloos. Dan twijfel ik. Elke keer moet ik dan de moed weer bijeenrapen om verder te doen. Op die momenten heb ik nood aan SAM.
De medewerker van SAM die ik kan bellen als een van gasten overweegt zelfmoord te plegen.Die ik kan bellen als gasten sympathiseren met IS. Met wie ik een koffie kan gaan drinken als ik gasten heb die op straat rondzwerven en in hun hoofd van de realiteit weg zijn. En niet goed weet hoe ik kan helpen.
De SAM-collega aan wie ik kan vragen of het wel eerlijk is dat ik goed betaald word en mijn gasten moeten scharrelen om rond te komen. Die me oppept als ik weer eens aan mezelf twijfel. Die me energie geeft als ik moe ben.
Tijs Van Hoyweghen, straathoekwerker

SAM vzw biedt mij en mijn collega’s schuldhulpverleners (juristen en maatschappelijk werkers) heel concreet: een bijgewerkt Handboek Schuldbemiddeling, betaalbare en kwalitatieve vormingen specifiek afgestemd op ons werkdomein, uitwisseling van kennis en expertise en de mogelijkheid om beroep te doen op een juridische helpdesk. Zonder SAM zouden we er opnieuw een stukje meer alleen voor staan. 
Laurence De Vijlder, juriste-schuldbemiddelaar

Ik kreeg van SAM niet alleen de broodnodige ondersteuning, kennis en vorming waardoor ik steeds meer ging geloven in wat ik doe. Zeker zo belangrijk en essentieel is de visie en denkwijze achter hun aanpak. Als een rode draad door alles wat ze doen kijken ze in de eerste plaats naar de mens en niet naar zijn problemen of hun opgeplakt label. Ze gaan op zoek naar mogelijkheden en kansen.  Ze reiken hulpverleners kennis en handvatten aan die het verschil kunnen maken. 
Annemie Vanbussel, CAW De Kempen

SAM vzw zorgde er mee voor dat het thema emotionele ontwikkeling en de draad van Gerrit Vignero op de kaart worden gezet. Het thema ligt me heel nauw aan het hart omdat ik als freelancer, diagnosemedewerker en als begeleider al 23 jaar mag ervaren dat dit thema voor een betere kwaliteit van leven zorgt voor de cliënt én een betere kwaliteit van begeleiden zorgt voor de begeleiders. Dit zowel bij alle vormen van wonen, werken en dagbesteding, vrije tijd én in het onderwijs. Het zorgt ervoor dat kwetsbare mensen in hun kracht kunnen gaan staan.
Edda Janssens

De juridische expertise (jeugdrecht.be) van SAM en de vormingen over jeugdhulp zijn voor ons zeer waardevol. Ik ervaar de medewerkers van jeugdhulp altijd als zeer open en klantgericht.
Miet Neyens, Cachet vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen heeft de voorbije jaren steeds een beroep kunnen doen op SAM voor kwaliteitsvolle, parate expertise voor alle vragen over jeugdrecht en met terreinkennis over pleegzorg. Deze expertise, die we elders niet vinden, willen we echt niet verloren zien gaan. 
Nathalie Dessein, directeur Pleegzorg West-Vlaanderen

SAM speelde een cruciale en zeer noodzakelijke rol in expertisebundeling en -verspreiding inzake forensische expertise van personen met een beperking en detentie (met ev. internering). Daarbij speelde SAM ook een cruciale rol in de intersectorale samenwerking: VAPH, Justitie, GGZ, departement WVG. Zij namen een pioniersrol op in het thema forensische expertise.
Ook in de recente jaren waren ze een partner in nieuwe noodzakelijke initiatieven (workshops, studiedagen, ...). De noden blijven zeer groot voor de genoemde doelgroepen. En de nood aan samenwerking en gebundelde expertise is zeer groot.
Bart Marichal, namens O.C. Sint-Idesbald (Itinera)