12 december 2023
Brussel

Alternatieve Woonvormen

Symbool van een huis

Trefdag

Van jeugdhulp tot het algemeen welzijnswerk, van het opbouwwerk tot de VAPH-sector: sociale professionals uit alle sectoren en (lokale) besturen worden geconfronteerd met de schaarste op de woningmarkt. Voor mensen in precaire woonsituaties neemt die schaarste steeds schrijnender proporties aan.

Veel professionals denken out of the box en zoeken oplossingen in alternatieve woonvormen. Maar de nood aan informatie en kennisdeling is groot. SAM brengt daarom geïnteresseerden en specialisten uit verschillende domeinen samen voor een trefdag. We gaan samen op zoek naar de beste manieren om alternatieve woonvormen op te zetten. De gemeenschappelijke bekommernis van alle deelnemers: het recht op wonen garanderen voor personen in kwetsbare posities.

Wat zijn ontwikkelingen op het terrein van alternatieve woonvormen (in Vlaanderen en Brussel)? Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot het recht op wonen?

Hoe brengen we meer samenwerking op het terrein tot stand om alternatieve woonvormen voor kwetsbare groepen een duwtje in de rug te geven?

ONTHAAL

Onthaal vanaf 9.30 uur. Om 10 uur start het dagprogramma.

Welkom en keynote

Klaas Poppe (inhoudelijk medewerker bij SAM) vertrekt vanuit een geschiedkundige analyse van alternatieve woonvormen en schetst welke maatschappelijke tendensen er spelen. Hij licht de huidige typologieën van alternatieve woonvormen toe en geeft een overzicht van initiatieven op het terrein.

Wat is de rol van alternatieve woonvormen voor de creatie van betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen? Welke rol kunnen alternatieve woonvormen spelen op het vlak van duurzaamheid?

Lancering werkgroep Alternatieve woonvormen

SAM lanceert een oproep voor een intersectoraal traject ‘Alternatieve woonvormen’. Het vertrekt vanuit een juridische insteek: hoe kunnen we binnen het huidige wettelijke kader zoveel mogelijk projecten verduurzamen?

Een bijkomend doel is om betrokken actoren op dit terrein met elkaar te laten kennismaken, te verbinden en om wederzijds begrip te stimuleren.

PAUZE

Panelgesprek

LUNCH

Workshopronde 1

Workshopronde 2

EINDE

Einde om 16.30 uur

WORKSHOPS (namiddag)

Elke workshop duurt 90 minuten. Eerst volgt een toelichting over een goede praktijk. Vervolgens is er tijd voor discussie en uitwisseling.

 

1. Wonen op maat over ruimtelijke ordening

Hoe kan ruimtelijke ordening betrokken worden om alternatieve woonvormen en betaalbaar wonen structureel een plek te geven in het woonbeleid?

Ann Donné en Isolde Vandemoortele, opbouwwerksters bij SAAMO Vlaams-Brabant, lichten toe hoe ze met deze uitdagingen aan de slag zijn gegaan in het project Wonen op maat.

 

2. NestInvest over juridische structuren en alternatieve financieringsmodellen

Welke alternatieve financieringsmodellen zijn er om duurzaam wonen voor kwetsbare doelgroepen te realiseren? Hoe verzamel je kapitaal om alternatieve woonvormen te financieren? Hoe maak je investeerders hiervoor warm?

Jean-Marc Verwee, projectleider bij NestInvest, licht de juridische structuur en het financieringsmodel van NestInvest toe. Hij legt uit hoe die bijdraagt aan duurzame huisvesting voor kwetsbare jongeren.

 

3. Woonbox Gent over aan de slag gaan met alternatieve woonvormen in lokale context.

Gilles Guillaume, opbouwwerker bij SAAMO Gent, geeft je graag tips en tricks rond beleidsbeïnvloedend werken en het creëren van politiek draagvlak aan de hand van het project WoonBox Gent. Daarin ontwikkelt SAAMO Gent een alternatief woonmodel voor mensen in dak- en thuisloosheid.

 

4. CLT Brussel over community building

Hoe laat je bewoners zich verenigen, formeel en informeel? Hoe betrek je de buurt erbij? 

Geert De Pauw van CLT Brussel licht toe hoe je connectie stimuleert tussen bewoners onderling, en met de omliggende buurt, om draagvlak te creëren. Hij gebruikt daarbij het model van de community landtrust.

 

5. AP Hogeschool over duurzame impact

Welke impact bereik je door goede samenwerking? Hoe bouw je een netwerk op? Wat zijn valkuilen?

Gwendy Moentjes, onderzoeker bij AP Hogeschool, vertelt hoe je het Collective Impact Framework inzet om tot duurzame sociale verandering te komen. Ze licht dat toe aan de hand van haar onderzoek naar de A Way Home-coalities.

VOOR WIE

Deze trefdag richt zich tot professionals en organisaties die plannen hebben met alternatieve woonvormen voor kwetsbare doelgroepen, of die er al mee werken.

WANNEER

Dinsdag 12 december van 9.30 tot 16.30 uur. 

WAAR

De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

WAT KOST HET

50 euro 

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden: Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met: Aurélie Smets

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met: activiteiten@samvzw.be

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je via mail een PDF-factuur, op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.

ELEKTRONISCHE FACTUUR NODIG? O.A. OVERHEDEN & GEMEENTEN WERKEN UITSLUITEND MET E-FACTUUR!

Vul dan helemaal achteraan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. Je ontvangt dan géén PDF factuur bij de bevestiging van jouw inschrijving.

De factuur wordt dan rechtstreeks verstuurd aan jouw boekhouding.

Vermijd ook hier administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan. Mogelijk is dit op dit ogenblik nog niet gekend. Bezorg het zo snel mogelijk aan boekhouding@samvzw.be.